Betonovy prach

Továrna je místem, kde se ka¾dý den ze souèasných surovin, které pravdìpodobnì pøedstavují kámen, písek, polymery, chemikálie, kovy a mnoho dal¹ích, jsou domácnosti. Poèet tìchto materiálù jít & nbsp; v tisících, a dokonce i stovky tisíc dennì.

Pøi obrábìní v¹ech výrobkù se odpad v podstatì táhne do speciálních nádob, které se pak vyprázdní a odpad se zlikviduje. Bìhem tohoto øezání, napøíklad ¾ulové desky, je v¹ak pøirozené pohybovat se ve vzduchu velkým mno¾stvím prachu. Je tak jemnì mletá, ¾e ani na¹e nosní dutina, která se specializuje na zachycení malých èástic prachu, se nezastaví bìhem takového období zneèi¹tìní a ka¾dý den pracovník, který vykonává bì¾né výrobní èinnosti, vdechuje obrovské mno¾ství takovýchto prachù. Mohou mu pøímo ublí¾it, co¾ zpùsobuje ka¹el nebo alergickou reakci, ale nejèastìji je zneèi¹tìní tìla prachem zaznamenáno a¾ po deseti nebo dvaceti letech výroby v konkrétním podniku za v¹ech podmínek. Jedná se o specialistu s plicním nebo alimentárním onemocnìním nebo s jakýmkoli jiným, ve vztahu k místu, kde do¹lo k napadení prachem, a zjistíme, ¾e se polská onemocnìní vyskytují ve výrobì v souèasném domì.

Bohu¾el, takové zále¾itosti jsou velmi, ale nyní jim mù¾eme úèinnì zabránit. Instalace odpra¹ovacích systémù, tj. Odpra¹ovacího systému v továrnách vystavených ¹kodlivému úèinku jakéhokoliv zneèi¹tìní, tento problém jistì minimalizuje. Ve skuteènosti je takový systém nucen v¹em prùmyslovým odvìtvím, nemá smysl pro sílu zneèi¹tìní. Je známo, ¾e v ocelárnì bude mno¾ství kouøe a prachu bohat¹í ne¾ v továrnì na polystyren, av¹ak v jednom a dal¹ích závodech jsou lidé vystaveni nepøíznivým úèinkùm zneèi¹tìní, i kdy¾ v nové koncentraci mají odli¹ný charakter.

Pokud jsme investoøi a uva¾ujeme o továrnì, mìli bychom uva¾ovat o systému odprá¹ení pøedtím, ne¾ hygienický inspektor provede náhodné kontroly a naøídí, abychom ho nainstalovali pod hrozbou likvidace. Samozøejmì to bude spojeno s náklady na nákup a montá¾ filtraèního systému, pravdìpodobnì také s náklady na modernizaci haly, na které se cítí být instalován. Zdraví zamìstnancù je v¹ak daleko od ceny, za kterou stojí za to investovat, a jak mù¾e a bude muset uèinit toté¾.