Bezpeenostni smirnice eu

Smìrnice ATEX ve vlastním právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Je vhodný pro výrobky, které jsou urèeny k práci na vzdálenostech ohro¾ených výbuchem. Dotyèné výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky nejen z hlediska bezpeènosti, ale také z hlediska ochrany zdraví. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

V zásadì ustanovení pøedmìtného normativního zákona je míra bezpeènosti a navíc související postupy posuzování do znaèné míry závislé na míøe ohro¾ení prostøedí, ve kterém bude daný úkol pracovat.Smìrnice ATEX stanovuje pøísné po¾adavky, které musí daný výrobek splòovat, abych mohl být napájen v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Která zóna je to v¹ak? Pøedev¹ím hovoøíme o dolech z èerného uhlí, kde existuje znaèné riziko výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX má detailní rozdìlení zaøízení do skupin. Jsou tam dva. V základní èásti se zaøízení tì¾í, které se zavádìjí do podzemí dolu, zatímco na povrchy, které mohou být ohro¾eny metanem. Druhá skupina je zamìøena na zaøízení, která se pou¾ívají na následujících místech, ale která mohou být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví základní po¾adavky na v¹echna zaøízení, která pracují v blízkosti nebezpeèí výbuchu metanu a uhlí. Podrobnìj¹í po¾adavky lze snadno nalézt v harmonizovaném opatøení.

Je tøeba mít na pamìti, ¾e nádobí podobné servisùm v oblastech s nebezpeèím výbuchu by mìlo být oznaèeno znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být vráceno za znaèku, která by mìla být velká, viditelná, neznièitelná a èitelná.

Notifikaèní orgán zkoumá celý plán ochrany nebo samotný pokrm v plánu, aby zajistil spolupráci s pøíslu¹nými ¹ablonami a po¾adavky smìrnice. Je také tøeba pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novými informacemi ATEX 2014/34 / EU.