Comarch erp optima rueni obchod

Fakturaèní program vám umo¾òuje rychle, funkènì a øádnì vydávat dal¹í metody úètování materiálù. Modul Comarch ERP Optima Invoices je velmi u¾iteèný pøi manipulaci. S ním mù¾ete vystavovat dokumenty v jakékoli mìnì.

https://slim-zer.eu/cz/

Tato aplikace existuje v ¹iroké synchronizaci s ostatními prvky systému Comarch. Je známo, ¾e jsou aktualizovány v oblasti celku, co¾ èiní úèetnictví jednoduchým. Díky radám o funkènosti (mo¾nosti prodeje a nákupu, online výmìna dokumentù tento modul znamená výbìr nejzajímavìj¹í my¹lenky prodeje mezi efekty tohoto typu.Dal¹í nástroj, kterým je okno vyhrazeného prodeje, vám umo¾òuje pøedlo¾it v¹echny znalosti a dokumenty týkající se daného zákazníka. Toto je obzvlá¹tì elegantní øe¹ení pro úèetní. Tento design je navíc funkcí tisku. To v¹e èiní systém velkým zprostøedkovatelem pro to, aby byl podnik nebo podnik a vykonával pøíjemnìj¹í práci.Program Comarch ERP Optima Invoices je vhodný zejména pro dìti a støednì velké firmy, kde úèetní oddìlení není svì¾í a nápomocné. Fakturaèní modul je dnes takovým programem pro zápis a fakturaci, usnadòuje práci lidí a sni¾uje mo¾nost chyb. Program umo¾òuje rychlé vystavení faktur s jejich okam¾itou opravou i mo¾nost tisku.Software Comarch ERP Optima Fakturace faktur umo¾òuje: vystavení prodejních a nákupních faktur, fiscalizaci pro fyzické osoby, zpracování ve¹kerých prodejù v PLN a cizích mìnách, vystavení opravných dokladù (úpravy: mno¾ství, data, hodnota-cena, sazba DPH, sleva atd. , nákup a prodej s výbìrem standardních forem plateb (pøevod, náhrada, hotovost, jako¾ i tìch, které urèí u¾ivatel softwaru a vedení registru slu¾eb a dodavatelù.