Daoova pokladna k10

Pøíjem z pokladny novitus lupo je zvlá¹» dùle¾itý dokument pro mana¾era a pro mu¾e. Jsou dùle¾ité tyto doklady o prodeji vydat, tito dal¹í by si s nimi mìli po nìjakou dobu úètovat doklad.

Nane¹tìstí nìkteøí z nás za pøíjem neplatí mnohem více pozornosti, co¾ je v pøípadì pøípadù, které mají vá¾né dùsledky. Jak dlouho mù¾eme tyto výtisky poøídit z pokladen a také, ve kterých situacích mohou být pro nás u¾iteèné?

V úspìchu podnikatelù je potøeba trochu jednoduchá. Mìli by uchovávat kopie potvrzení po dobu 5 let - v pøípadì kontroly od daòového úøadu. Proè je v¹ak takový dokument pro klienta?Tento malý odpad papíru v napájecích pouzdrech mù¾e mít velký význam. Pokud známe platnost potvrzení o pokladnì a my víme, jak tento dokument správnì ukládat, mù¾eme získat hodnì. Výsledkem je ka¾dá ze souèasných pozic, ve kterých chceme inzerovat zakoupený produkt, nebo mu také poskytneme peníze. V takovém pøípadì prodávající nás po¾ádá o vystavení potvrzení - potvrzení inzerované transakce. V jakých èasových okam¾icích se musíme postarat o to, kdy nám má být pøihlá¹ka nápovìdy pøi podání stí¾nosti? Pokud kupujeme potraviny, mù¾eme o nich sdìlit a¾ 3 dny. Mnohem déle bychom mìli uchovávat tyto doklady, které jsou dokladem nákupu obleèení, obuvi, nábytku nebo vybavení RTV. Zde nám zákon dává 24 mìsícù, abychom na¹li vadu a podali stí¾nost. Pøesnì v tomto okam¾iku, pokud nepou¾ijeme potvrzení, na¹e stí¾nost nebude pøijata. Èím více reklamovaných výrobkù je dùle¾itìj¹í ztráta spojená s nedostatkem dokladu potvrzujícího takový prodej.

Choco Lite

Vzpomeòme si na pøíjmy, které nám musí prodávající prodávat pøi nakupování. Uchovávejme si tyto dokumenty pohodlnì. Mù¾eme vytváøet obálky, ve kterých budeme shroma¾ïovat pøíjmy v chronologickém èase, dáme k tomu speciální políèko. Je dùle¾ité, aby doklad potvrzující smlouvy, které jsme vytvoøili, byl chránìn, dokud mù¾e být základem pro podání stí¾nosti.