Daoovy trestny ein

Kolega z známému spoleènosti avers, ¾e jeho pokladna je pou¾íván v reálném náladu a nabízí k prodeji pokladny jako souèást ceny? Nepou¾ívejte pro zjevné úspory. Pro nákup peníze, co¾ pøedstavovalo pou¾ívaný tøeba pøièíst náklady na náhradu fiskální pamìti a èasu stráveného na aran¾ování, aby ve Spojených státech. Také nebudeme moci po¾ádat o pomoc pøi nákupu, co¾ je dokonce 90%!

Je absolutní, ¾e tváøí v tváø novým nákladùm hledáme zpùsoby, jak ¹etøit co nejvíce a vytvoøit velmi u¾iteènou transakci. Na¹e spoleènost provozuje a prodává stále více dodávek nebo slu¾eb maloobchodním spotøebitelùm. V urèitém prvku je nutné zakoupit a zaregistrovat pokladnu. Náklady na tento nástroj nás mohou trochu vydìsit, co¾ je pro nás dùle¾itou cestou hledat levnìj¹í øe¹ení. Kolega ze sousedství nám umo¾òuje, aby jeho daòová pokladna byla dokonale funkèní a mohla by nám ji prodávat za malou cenu? A ¾e budeme zasahovat do pou¾ívaných pokladen na prodej staveb? Takové mo¾nosti jsou velmi lákavé. Pøed tím, ne¾ se rozhodneme koupit pou¾itou pokladnu, vypoèítáme celkové kurzy a zamyslíme se nad tím, zda je tato mo¾nost zisková.

Levnìj¹í a v¾dy dra¾¹íPøedev¹ím musíme vìdìt, ¾e pou¾itá pokladna byla vidìna v titulu Treasury za dal¹í èást. V souladu s platnými pøedpisy, nemù¾eme si dovolit takovou èástku v blízké spoleènosti. Pokud jsme to udìlali, vytvoøili daòový delikt. A ve svìtle pøedpisù nemù¾eme zaøízení zakoupit pøímo od kolegy - v takové smlouvì musí servisní jednotka výrobce jednat jako zprostøedkovatel. Pokladna, kterou pou¾íváte nejprve, musí pøedchozí u¾ivatel zru¹it. Spolu s pøístrojem musí prodávající poskytnout zprávu o titulu Treasury, v druhém pøípadì nemù¾eme s na¹í pokladnou dìlat nic. Teprve po pøedlo¾ení pøíslu¹ných dokumentù mù¾e servisní zástupce výrobce nahradit fiskální modul a fal¹ovat èástku pro svou vlastní firmu.

Z tohoto dùvodu stojí za to zakoupit první pokladnu od autorizovaných prodejcù. Taková místa jako krakowské pokladny poskytují nejen ¹irokou ¹kálu fiskálních prostøedkù, ale i servisní slu¾by.