Datum pokladny

Výbìr nové pokladny pro va¹i spoleènost by mìl být obzvlá¹tì dobøe promy¹lený, zejména pokud máte v plánu nakupovat zaøízení, které nám dodává dodávky na mnohem del¹í roky pou¾ívání. Musíme velmi peèlivì pøemý¹let nejen o výbìru jednoho zpùsobu pokladny, ale také o samotném tiskovém mechanismu, který hraje nesmírnì dùle¾itou roli. Vezmeme-li v úvahu v¹echny nejdùle¾itìj¹í technické parametry finanèní instituce, uvá¾íme mimoøádnì vynikající nápad na budoucí náklady na provoz na¹í pokladny.

Jakmile bylo zmínìno døíve, obzvlá¹tì dùle¾itým parametrem, který je tøeba øe¹it, je výbìr dobrého tiskového mechanismu. V souèasné dobì si mù¾eme vybrat mezi mechanismy potisku jehlou a mechanismy tepelného tisku, které se stávají stále více a více zapojenými. Jehlové mechanismy jsou bohu¾el velmi populární a co je nejdùle¾itìj¹í rozhodnì pomalej¹í ne¾ tepelná zaøízení. Za zmínku také stojí, ¾e barevné pásky jsou také nezbytné pro jejich správné fungování. Fiskální pokladny, které mechanismy kanónù jsou obvykle velmi levné, proto pøitahují pozornost zákazníkù, kteøí nejprve pøitahují pozornost k hodnotì a dal¹í technické parametry pokladny opou¹tìjí dal¹í plán.

Tiskárna fale¹ných tiskáren se zmìnou je daleko ¹edá a rychle roste. Mírnou nevýhodou je samozøejmì potøeba pou¾ití speciálního termálního papíru, který je obvykle dvakrát tak dùle¾itý jako døíve zmiòovaný ofsetový papír obvykle pou¾ívaný v jehlièkových tiskárnách. Je tøeba také pøipomenout, ¾e poti¹tìné role termálního papíru musí být skladovány za pøíznivých podmínek. Tiskárny mají pro svatbu stále je¹tì elektronickou kopii úètenek, která je a je na ni odkazována daòovým úøadem. & Nbsp; & nbsp; Tyto údaje musí být uchovávány po dobu 5 let, proto¾e daòový úøad má základ pro provedení kontroly.

Stojí za to investovat do fiskálních mìn známých spoleèností, jako jsou: posnet. V souèasné dobì je tento výrobce schopen nabídnout nejlep¹í technické parametry registraèní pokladny, a¾ do doby, kdy jsou èasto fiskální zaøízení pokryta atraktivními akcemi.