Faktury a pokladny

My daòoví poplatníci, s pokladní, jsou témìø na ka¾dém kroku. Tak¾e v taxi, nebo to samé v obchodì s potravinami, v kinech nebo v celých obchodech, nebo koneènì v místech, která poskytují øadu men¹ích slu¾eb. Mù¾ete si opravdu vymìnit nekoneènì. Nezapomeòte také, ¾e kdy¾ nìco koupíme online, kdy obdr¾íme balíèek - kromì samotného produktu, mìli bychom si to vzít i na potvrzení.

To má být skuteènost, ¾e daòoví poplatníci, kteøí pracují ve vìci prodeje fyzických osob (je prokázáno, ¾e slovo, a zemìdìlci pau¹ální mají - podle zákona - povinnost vést peèlivé záznamy o obchodu odkazovat pomocí registraèních pokladen. Praxe v¹ak ukazuje, ¾e se li¹í od posledního.

Co bychom mìli dìlat jako podnikatel, kdy¾ bude pokladna pøestat pracovat, kdy¾ je na¹tvaná? A toté¾ v chuti takøka v poslední chvíli ... Nebo jsme schopni - z pochopitelných dùvodù ztrácet - zastavit prodej?

Zde vìnujeme velkou pozornost rezervní pokladnì. V pozici, kdy se pokladna rozpadne, mù¾e daòový poplatník jednoho dne vyu¾ít slu¾by rezervního pokladníka. Samozøejmì, pokud má jeden. Nepochybnì z formálního hlediska podnikatelé nemají takovou povinnost, aby byly ponìkud pøebytekní fiskální ostrý. Tam jsou, ale jsou nutné zejména ve velkých a dùle¾itých supermarketech. Ve výjimeèných pøípadech - co¾ je jistì zhor¹ení hlavní banky - které chce pokraèovat v prodeji, se ukazuje, ¾e jediným rozumným øe¹ením je pou¾ití rezervní pokladny. Mimochodem: o umìní si mù¾ete pøeèíst více. 111 par. 3 zákona o DPH.

Ztroskotání finanèní instituce je bez pochyby nic pøíjemného. Je dobré, ¾e situaci mù¾eme zachránit pomocí rezervní pokladny. Ale dejte nám vìdìt, ¾e v okam¾iku, kdy daòový poplatník postupuje ze záznamu prodeje dobrým penì¾ním fondem na dal¹í, mìl by o tom informovat pøíslu¹ný daòový úøad. Oznámení by mìlo zahrnovat dokumenty jako napøíklad informace o selhání zaøízení a informace o nahrazení rozbitého náhradního zaøízení. Na výsledku: je dùle¾ité vyhradit pokladnu, kde se uskuteèòuje prodej.