Filozoficka psychoterapie

V posledním èlánku se pokusíme odpovìdìt na otázku: co znamená psychoterapie?

Samozøejmì, ka¾dý z nás ví, ¾e psychoterapie je klíèem k léèbì, jejím¾ cílem je poskytnout pomoc pøi du¹evním nebo fyzickém utrpení. Psychoterapie je víc ne¾ slo¾itý proces, jeho¾ pitím je pou¾ívání zmìn my¹lení pacienta, stejnì jako chování, které lze pro pacienta pova¾ovat za dùle¾ité, je stále tam. Psycholog je správnou znalostí, která mu dá 100% pochopení problému, kterým pacient èelí, a po porozumìní pacientovi bude schopen aplikovat správnou léèbu.

Psychoterapie je zvlá¹tì velký proces. Aby se pacient mohl vypoøádat se známým problémem, musí nejen vypadat realisticky, ale také musí vidìt své malé strany, hnìv, strach nebo neochotu jednotlivým lidem. Psychoterapie pak není jen rozhovor s doktorem, který se ocitá na zádech pacienta a øíká, ¾e celá bude v plánu. Psychoterapie je zvlá¹tní vztah, v nìm¾ psychoterapeut získá lep¹í pochopení svých pøedmìtù, stejnì jako zdroje jejich utrpení.

Èasto sly¹íme nové ¾eny, ¾e psychoterapie je úzkost. Takový zpùsob my¹lení je vytvoøen v tom, ¾e ka¾dý èlovìk je¹tì dodnes neví o psychoterapii. A proto je známo, ¾e pokud nìco nevíme, zpùsobí to stejný strach.

Kolik je psychoterapie? V psychoterapii neexistují pevné postupy, které by urèily, kolik psychoterapie by mìlo být. Ka¾dý pacient, který pøijde k terapeuti, má svùj vlastní problém, a proto vy¾aduje specifický pøístup. A dokonce i psychoterapeut na první schùzce je velmi obtí¾né urèit, jaká léèba mù¾e trvat, ale mù¾e být vidìt pøibli¾nì na základì poètu problémù, s nimi¾ se pacient uká¾e psychoterapeutovi.Tak¾e mù¾e být bezpeènì øeèeno, ¾e psychoterapie je o zmìnì zpùsobu my¹lení osoby, která je v terapii, kdy¾ ji také poskytne dítì v jeho du¹evní èinnosti.