Funkeni uspooadani stravovacich prostor

POS systém je gastronomický program pro provozování v¹ech typù stravovacích zaøízení, jako jsou restaurace, hospody, pizzerie, bary s rychlým obèerstvením, hotelové restaurace a celý.

Pro støednì velké i ¹ir¹í prostoryPOS je velmi dobøe kontrolovaný v servisech jak malých prostor, tak silných gastronomických sítí. Jedná se o absolutní nástroj vhodný pro práci na dal¹ích pozicích POS. Program usnadní zpøístupnìní na jednotlivých úrovních øízení pøístupným zpùsobem a zajistí plnou péèi o ka¾dý prvek podnikání v areálu. Software zvý¹í komfort slu¾eb zákazníkùm. Systém výraznì ovlivní efektivitu lidí v kuchyni a místnosti, co¾ urychlí fázi objednaných jídel. Podrobná analýza preferencí a poptávky mezi zákazníky usnadní a pøipraví chutné menu.

Spolupráce s dal¹ími zaøízenímiPOS stravovací software mù¾e spolupracovat s mnoha nástroji a systémy, které zlep¹í fungování ka¾dého bytu. Reakce na jednotlivá zaøízení, jako jsou: fiskální tiskárny, systém kuchyòského monitoru nebo bezdrátové pagingové systémy, minimalizují dobu obsluhy, dosahují vy¹¹í rotace tabulek nebo zvy¹ují zisky restaurace.Populární a transparentní zpùsob vyu¾ívání POS programù umo¾òuje pohodlnou práci, urychluje realizaci jednotlivých úkolù, minimalizuje dobu ¹kolení zamìstnancù, ovlivòuje sklon nákladù na implementaci systému.

Pomocí tohoto prvku:Komfort práce: intuitivní ovládání, pøidávání textù k objednávkám, schvalování pokladen nebo fiskálních tiskáren a èteèek èárových kódù, pøiøazování zkratek k daným pokrmùm, okam¾ité zasílání informací o pokusech o pøekroèení oprávnìní, zadávání a úètování speciálních pokrmù atd.Transparentnost: pøístup k úètùm, prodejùm a rovnováze jednotlivých tabulek, seskupování potravináøských výrobkù, jako je zelenina, nápoje, alkohol, podrobný obraz místnosti, seznam doplòkù k jídlùm, nastavení poøadí jídel, informace o nadmìrném poètu stolù atd.Rychlost: sbìr a zmìna objednávek, tisk poukázek v místnosti pro pøípravu potravin, rychlá zmìna objednávky, výbìrová li¹ta výrobkù atd.V¹estrannost: bezpeèné pøihla¹ování zamìstnancù, kontrola pokladní, podpora dal¹ích forem platby.