Gastronomicke technologie v nimeini

Smìrnice ATEX, oznaèovaná také jako smìrnice o novém pøístupu, je skuteèností, jejím¾ hlavním cílem je sblí¾it právní pøedpisy èlenských státù Evropské unie s ochrannými systémy a zaøízeními pou¾ívanými v blízkosti nebezpeèí výbuchu metanu a uhelného prachu.

Smìrnice definuje pøedev¹ím základní bezpeènostní po¾adavky, ¹irokou ¹kálu výrobkù a zpùsob, jak prokázat spolupráci s prvními bezpeènostními po¾adavky.Klíèovou roli ve smìrnici hrají evropské normy, které podrobnì popisují technické zpùsoby prokazování souladu s bezpeènostními po¾adavky. Spolu s informacemi, pokud je výrobek kompatibilní s hodnotou, je pova¾ován za kompatibilní s obvyklými bezpeènostními po¾adavky.Spoleèné po¾adavky atex pro zaøízení a ochranné systémy pøipojené v blízkosti potenciálnì výbu¹ných atmosfér jsou uvedeny v pøíloze II smìrnice. Øeè je o obecných po¾adavcích, výbìru materiálù, plánování a formì, potenciálních zdrojích vznícení, nebezpeèích vyplývajících z vnìj¹ích èinností, po¾adavcích na bezpeènostní zaøízení a integraci po¾adavkù zaji¹»ujících bezpeènost systému.Podle doporuèení výrobce musí uvést, aby zabránil vzniku výbu¹né atmosféry nádobami a ochrannými systémy, aby se zabránilo vznícení výbu¹né atmosféry, potlaèení nebo omezení výbuchu.Zaøízení a ochranné metody by mìly být navr¾eny tak, aby se zabránilo mo¾nosti výbuchu. Mìly by být uspoøádány se znalostí technických znalostí. Stránky a souèásti zaøízení musí pracovat bezpeènì a v souladu s informacemi výrobce.Ve¹keré vybavení, obranný systém a pøístroje by mìly být oznaèeny znaèkou CE.Materiály pou¾ívané pro stavbu zaøízení nebo ochranných systémù nesmìjí být hoølavé. Nesmí mezi nimi být ¾ádné reakce a poèasí, které by mohlo vyvolat potenciální výbuch.Zaøízení a ochranné systémy nesmí zpùsobit zranìní nebo zranìní. Musí zajistit, ¾e v dùsledku jejich vzniku nebudou stoupat do vysokých teplot a radiace. Nesmí zpùsobit elektrická nebezpeèí, ale nemohou dìlat nebezpeèné situace.