Gynekologie porodnictvi

Gynekologie jde celou cestu. Existuje více a více rùzných zpùsobù studia lidského tìla. Stále ménì invazivní a stále pøesnìj¹í. Vá¾ným problémem mezi pohlavnì zneu¾ívanými ¾enami je rakovina dìlo¾ního hrdla, která je samozøejmì v rané fázi extrakce zcela léèitelná.

Koneckoncù, pokud si v¹imnete ru¹ivých symptomù, které mohou být výsledkem takové nemoci, mìli byste se okam¾itì zaregistrovat u specialisty na kolposkop, abyste vylouèili nemoc. Dùsledkem nedostateèné záva¾nosti symptomù je odstranìní dìlohy.

Takové vy¹etøení se provádí kolposkopem. Není proto divu, jak mikroskop se zrcadlem. Spekulum se vlo¾í do vagíny vhodným pøípravkem pro kontrolu reakce, která pøeva¾uje v pochvì. Tento mikroskop jde do posledního, aby získal trojrozmìrný efekt a stále zpùsobuje zvý¹ení po¹kození a¾ o desetinásobek, díky kterému bude gynekolog dobøe vy¹etøovat vaginální a cervikální stìnu, aby mohl posoudit pøípadné zmìny. Mìli byste se na studii pøipravit. Gynekolog bude pravdìpodobnì instruovat pacienta o tom, jak se chovat pøed vy¹etøením. Pøedev¹ím je nutné týden pøed plánovaným vy¹etøením vzdát fyzického kontaktu také z gynekologických zku¹eností.

®ena, která prochází kolposkopickým vy¹etøením, le¾í obvykle na individuální gynekologické ¾idli. Takové vy¹etøení obvykle trvá nìkolik a¾ nìkolik minut. Pokud jsou úèinky ohro¾ující, gynekolog mù¾e naøídit odstranìní dìlo¾ní èásti, pak bude potøeba pøeru¹ena na jakékoli období fyzické aktivity, proto¾e tam bude silný pocit velmi obtí¾ného nepohodlí. V pøípadì tohoto zaøízení jsou dùle¾ité ergonomické parametry, proto¾e existuje pracovní zaøízení.