Kontrola nebezpeei vybuchu uhelneho prachu

Smìrnice ATEX (. Fr Atmosphères Explosibles, známý také jako smìrnice 94/9 / ES - toto naøízení EU, která definuje základní po¾adavky odlitkù pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Na nebezpeèím výbuchu metanu a uhelného prachu je nejzáva¾nìj¹í strojù a zaøízení pøijatá v uhelných dolech, a smìrnice ATEX se vztahuje na náøadí a ochranných systémù zamìøených pro pou¾ití v oblastech vystavených nebezpeèí výbuchu. Také v posledních bezpeènostních pøedpisù v nìkterých zemích Evropské unie se li¹ily, který mìl velkou pøeká¾ku pro svobodu výmìny zbo¾í mezi èlenskými státy.Z tohoto faktoru byla vytvoøena sjednocující smìrnice ATEX, která sjednotila stávající návrhy a snadno usnadnila ¹íøení èlánkù do Evropské dohody. Pøi provádìní ustanovení èlánku 100a Øímské smlouvy je nejdùle¾itìj¹ím bodem smìrnice ATEX vìnovat volný tok zbo¾í, který zaruèuje znaèný stupeò ochrany proti výbuchu. Pokud jde o datová zaøízení pro provoz v oblastech ohro¾ených výbuchem, vydal Evropský parlament a Rada Evropské unie dne 23. bøezna 1994 smìrnici ATEX 94/9 / ES, která se dostala do kontaktu dne 1. èervence 2003. Kromì toho byla dne 16. prosince 1999 pøijata smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 (také známá jako ATEX USERS, které se týkají minimálních po¾adavkù na bezpeènost knihy v podmínkách, kdy hrozí nebezpeèí výbu¹né atmosféry. Smìrnice ATEX 94/9 / ES vstoupila v platnost do 1. èervence 2003 a nahradila pøedchozí smìrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Oznaèení CE (fr Conformité Européenneidentifikaèní èíslo certifikaèního orgánusymbol výbu¹ného provedenískupina výbuchùkategorie zaøízenítyp ochrany proti výbuchuvýbu¹né podskupinyteplotní tøída

Member XXLMember XXL - Nejlep¹í zpùsob, jak zvìt¹it vá¹ penis!

Doporuèujeme Atex ¹kolení