Led opole osvitleni

Nouzové osvìtlení dnes hraje velmi dùle¾itou funkci v bezpeèí a pøesnìji vedoucí pøi urèité evakuaci lidí z ohro¾ené budovy. Dùle¾itou roli hraje LED nouzové osvìtlení pøedev¹ím pøi ztrátì základního napájení svítidel. Velmi dùle¾itou otázkou je nejen výbìr vhodného osvìtlení, ale také vhodné oznaèení se v¹emi komunikaèními trasami a oblastí s vysokým rizikem.

Jaké nouzové moduly jsou na trhu otevøené?Na domácím trhu naleznete øadu armatur a speciálních nouzových modulù, které nám pøi evakuaci obyvatelstva zajistí hodnì bezpeènosti. Úèinky, které jsou k dispozici na námìstí, lze mimo jiné vyu¾ít k vytvoøení nouzového osvìtlení na spoleèenských místech, kanceláøích, soukromých bytech nebo schodi¹tích. Moderní moduly a nouzová svítidla vybírají nejen bohatý design, ale také rùzné výkony a splnìní velmi nároèných bezpeènostních po¾adavkù. Na regálech obchodu hrají mimoøádnì vá¾ná povìst nejen sí»ová svítidla s praktickým pou¾itím, ale také moderní LED nouzové osvìtlení s vy¹¹ím stupnìm vzduchotìsnosti, které lze bezpeènì pou¾ívat v místnostech s vysokou vlhkostí a vysokou pra¹ností. Nouzové osvìtlení se zvý¹enou tøídou vzduchotìsnosti je ideální pro model v koupelnách.

Co je tøeba vìnovat pozornost pøed nákupem?Lidé, kteøí chtìjí koupit profesionální LED nouzové osvìtlení, by mìli vypadat v poøadí èísel pro výrobky pøipravené z kvalitních materiálù. Svítidla vyrobená z u¹lechtilého hliníku nebo polykarbonátu jsou ji¾ velmi populární. Tyto rámy lze pøipevnit ke svislé stìnì také pro stropy. Stojí za to investovat ve svìtle skvìlých, dobøe respektovaných znaèek, a to díky tomu, proè budeme 100% jistý, ¾e nám budou slou¾it po mnoho let. Stojí za to hledat jména jako TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX nebo HYBRYD. Pøi výbìru moderního LED nouzového osvìtlení stojí za to vìnovat pozornost tomu, zda ná¹ zakoupený výrobek bude mít certifikát CE, který potvrzuje shodu na¹eho nouzového osvìtlení s platnými evropskými normami.

zkou¹kyModerní systémy nouzového osvìtlení berou v úvahu øadu rùzných øe¹ení, jejich¾ cílem je zlep¹it pohodlí pøi pou¾ívání a pøedev¹ím bezpeènost zaøízení. Stojí za to investovat do takového nouzového osvìtlení, na kterém bude bohatý na provedení dobrých zkou¹ek s èástí normy PN-EN 50172. V souèasných svítidlech s vlastním testem je tøeba provést základní mìsíèní funkèní test, který se má øídit v automatickém stylu, stejnì jako testy èasu osvìtlení. Na trhu jsou k dispozici také speciální nouzová svítidla, která jsou urèena pro místnosti, kde by mìla být zaznamenána ve¹kerá zku¹ební historie jednotlivých nouzových svítidel.

Kde musí být cílena?Nouzové osvìtlení a konkrétnì øeèeno, nouzové osvìtlení by mìlo být pou¾íváno v únikových cestách v blocích sociálních slu¾eb a v kolektivních ubytovacích zaøízeních. Nouzové osvìtlení by mìlo také vycházet z plných silnic, které mají být evakuovány a jsou pohánìny pouze umìlým svìtlem. Absolutnì byste je mìli zaèít v interiérech kin, divadlech, rùzných velkolepých místech, èítárnách, èasopisech, konferenèních místnostech, sportovních halách, zábavních místech, muzeích i v reálných veøejných budovách.