Mapy cyklisticke turistiky

Program Enova je systém tøídy ERP, který umo¾òuje zvý¹it efektivitu spoleènosti.Díky lep¹í formì a dohledu nad procesy v korporaci dochází k neefektivnosti vyu¾ívání zdrojù.Plán zachází s nejrozmanitìj¹ím systémem spoleènosti Microsoft - okna & nbsp; 10.Je také mo¾né jej pou¾ít v celé øadì mobilních zaøízení. Poèínaje smartphony a dotykem na tablety.Systém enova365 poskytuje pohodlné rozhraní, spolupráci s na¹ím právem, obchodním know-how a dobrou aktualizací.Software je krásná struktura. Ka¾dý prvek podporuje daný aspekt obchodních operací. Jedná se tedy mimo jiné o úkoly spojené s øízením lidských zdrojù, mzdovým zúètováním, hotovostními záznamy, fakturací, skladovým managementem, prodejem, skladováním a úèetnictvím.Volba modulù smìøuje k flexibilnímu pøizpùsobení nabídky potøebám jména.Spoleènost nabízí tøi druhy nakupování:- nákup softwarové licence, která si ponechá vlastnictví klienta a umo¾ní budoucí aktualizace. Tato mo¾nost je ideální pro spoleènosti, které pou¾ívají leasing.- pronájem softwaru v pøípadì pøedplatného za pou¾ití vybraných systémových modulù.Ideální alternativa pro dìti a malé firmy.- pronájem plánu a infrastruktury, která má spolu s servery, aktualizacemi a zálohami pronájem modulù. Osvìdèený systém pro firmy, které nechtìjí investovat do IT zaøízení.

Nabídka je rozdìlena do tøí funkèních typù.K dispozici jsou tøi verze - støíbrná, pøíjemná a platinová.Støíbrná verze je urèena pro malé firmy s nìkolika málo pozic. Doká¾e dìlat jednoduché vìci.Zlatá verze pro prùmìrné a malé spoleènosti, které potøebují nìkolik desítek kopií programu. Tato verze programu umo¾òuje multi-vìtvení a schopnost definovat funkce.Platinová verze je urèena pro bì¾né i seriózní spoleènosti.Navrhuje multitasking také mo¾nost roz¹íøení se stejnou funkcionalitou.Pøíklady nákupních cen modulù enova (bez DPH:- enova365 HR mzdy - 1666 PLN (støíbrná verze, 3738 PLN (zlatá verze- enova365 Tax Book - 630 PLN (støíbrná verze- enova365 Obchodní kniha - 2863 PLN (zlatá verze- enova365 Faktury - 266 PLN (støíbrná verze, 613 PLN (zlatá verze

Ceník programu enova v platinových tøídách je pøedmìtem individuálního vyjednávání.