Mezinarodni vztahy dvacatych let

Mezinárodní kontakty jsou velmi populární v dobì globalizace. Nové vynálezy v oblasti dopravy a komunikace výraznì zkrátily vzdálenost mezi státy i kontinenty. Nyní pøíjemce obdr¾í dopis po nìkolika dnech, a ne po nìkolika mìsících, kdy to bylo ponecháno døíve. V¾dy mù¾ete nìkoho zavolat a pøipojit se pøímo. Jízda do nové zemì na svìtì nemá roky, ale jen nìkolik hodin letadlem. V dne¹ních dnech jsou vzdálené zemì, aby si vybrali ruku i díky médiím - tisku, televizi a internetu.

Bylo mnoho nových zpùsobù spolupráce. Zahranièní cesty se stávají rychlej¹ími a populárnìj¹ími, a to se dìje - a mnohem èastìji. V souèasné dobì se mù¾ete snadno dostat na individuální kontinent, kde se uplatní zcela jiné umìní a druhé zvyky. Pouze letenku lze také pøistát v Asii, Africe nebo na vzdáleném ostrovì. Politická situace ve svìtì se také mìní. Po zru¹ení schengenského prostoru mohou vìt¹ina mo¾ností v Evropské organizaci a v¹ichni její obèané snadno cestovat mezi jednotlivými zemìmi.

Intenzivní multikulturní kontakty vy¾adují dobrou pøípravu. Spoleènost, která se chystá nabýt nových zahranièních trhù, vydìlá hodnì díky tomu, ¾e zamìstná vhodného zprostøedkovatele, který bude dobøe navr¾en. Zásadní význam pøi posledním úspìchu je tlumoèení. Polská spoleènost, která je nápomocna tlumoèníkem, mù¾e pøevzít mezinárodní trhy pøímo na zúèastnìné strany. Náv¹tìva zástupcù japonské automobilky v na¹í továrnì bude velmi snadno v pøítomnosti tlumoèníka. Bez pøekladatele nemohly být ani politické setkání na mezinárodní scénì. Pøítomnost èlovìka, který danou kulturu mù¾e, mù¾e zabránit nehodám a nejasnostem. To je u¾iteèné pøi rozsáhlých jednáních, kde mohou nìkdy na transakci ovlivnit drobné prvky.