Mlynek na maso je litina

Ve vybraných stravovacích zaøízeních je tøeba rozdrtit mra¾ené maso. Pak se musíte vybavit zaøízením zvaným vlci, které je pro tento objekt nezbytné. Takoví vlci jsou docela velký elektrický stroj, který zaujímá velký pøíjem pro vlo¾ení tìla do zmrazené konstrukce a má dodávací zaøízení pro jeho drcení na men¹í mno¾ství.

To se dìje díky velkému dopadu na mra¾ené maso. Jak víme, mra¾ené výrobky jsou opravdu tvrdé, ale nevy¾adují øezání ostrým no¾em - rozpadají se na malé èásti pod vlivem silného nárazu nebo tlaku. Samozøejmì je to u tìla vlkù, jejich¾ výroba je zalo¾ena na analogickém principu výroby mlýnku na maso.

Vlci na mra¾ené tìlo jsou vyrobeni z témat velké tøídy, zdravých a pevných, ne pøíli¹ citlivých na mechanické po¹kození. Poskytují tvrdý materiál k øezu, a proto jejich design vy¾aduje, aby byl tì¾¹í ne¾ to, co znièí. Vlci pro gastronomii jsou zpùsobeni pøedev¹ím litinou, která zaruèuje trvanlivost pøístroje. Jsou elektricky pohánìné a náklady na takové jídlo jsou zhruba jeden a pùl tisíce ve speciálních prodejnách s gastronomickým vybavením. V pøípadì hotových potravináøských podnikù jsou k dispozici potøebné výdaje, proto¾e za takových podmínek se èasto nav¹tìvuje potøeba rozdrobit døíve zmrazené maso a pak pouze takové mleté maso podléhající tepelnému zpracování. Navíc v nìkterých podnicích, napøíklad pøi zpracování masa, jsou rozdìleny na zmrzlou stranu a pak zabaleny do speciální fólie, proto¾e rozmrazování masa za úèelem jeho mletí a opìt zmrazení je zakázáno hygienicko-epidemiologickými normami. Pro øezání èerstvého nebo rozmra¾eného masa se pou¾ívají mírnì odli¹né stroje, urèené pro brou¹ení mìkkých mas, jejich návrh a postup ve smlouvì, jiné jsou rùzné. v ka¾dodenních podmínkách.