Nebo je obti ne

Ka¾dá instalace by mìla být pevná a mìla by chránit pøed úrazem elektrickým proudem. Taková ochrana je v jistém ohledu jistá díky uzemnìní, které vychází z vazby mezi jinými kovovými konstrukcemi budovy.

Kdy¾ u¾ mluvíme o uzemnìní, stì¾ujeme si pøedev¹ím na kabel, který je vyroben z prùvodce. Tento kabel spojuje hlavnì elektrifikované tìleso se zemí. Takové spojení vede k tomu, ¾e elektrifikované tìlo pøijímá nebo vysílá urèité mno¾ství nábojù, které jsou neutralizovány. Uzemnìní mù¾e být provedeno z nìkolika èástí. Díly, které je tøeba provést, jsou pøedev¹ím systémové a zemnící vodièe, pøipojovací vodièe a uzemòovací svorky sbìraèù, zemnící tyè a zemnící vodièe.Prokázat uzemnìní mù¾ete nahradit okam¾ik jejich postav. Za prvé, je ochranný vodiè, který tvoøí kombinace kovových dílù, které vedou z elektrického zdroje zemì. Tato uzemòovací elektroda je pøedev¹ím prostøedkem ochrany proti úrazu elektrickým proudem. Jiným typem je funkèní pùda. Známá je více pracovních míst. je definování, mù¾eme øíci, ¾e je zde dùvod k urèitému elektrického obvodu. Primárním cílem této zemi je pøedev¹ím dùle¾ité práci elektrických zaøízení i pøi poru¹e, ale jednoduché. Poskytuje sí»ovou podporu pro nízké napìtí. Tato ochrana se provádí proti úèinkùm pøenosu vy¹¹ího napìtí na nìj. V¾dy se vyrábìjí na staveni¹tích a navíc jsou v¹echna elektrická zaøízení, která jsou snadno integrována do distribuèní sítì nebo jsou napájena ze zaøízení s napìtím vìt¹ím ne¾ 1 kV. Mluvím o napájení pomocí konvertoru nebo transformátoru.Dal¹ím zpùsobem je ochrana proti uzemnìní. Jeho dùle¾itým úkolem je pøedev¹ím role provádìní atmosférických výbojù na zem.Posledním typem je zem, který se nazývá pomocný. Obvykle jsou zohlednìny v plánech protipo¾ární ochrany. Je dùle¾ité je vrátit do systémù mìøení a ochrany.