Neplodnost

Rozhodli jste se se svým partnerem po¾ádat o dítì? To je skvìlé! A po nìkolika mìsících neúspì¹ných pokusù v¹ichni zavádìjí na vrchol nepøíjemnou my¹lenku: "Mo¾ná je to se mnou ¹patnì?" V této podobì nestojí za to trýznit, ale jednodu¹e jít na otázku plodnosti. Náv¹tìvnost hostù pak bude zkoumáním spermatu, je zcela bezbolestná a mù¾e vyvrátit v¹echny pochybnosti.

Místo vyhledávání na internetu pro "cenu výzkumu spermií" jednodu¹e pøejdìte do nejrychlej¹í výzkumné laboratoøe a zjistìte podrobnì informace o cenì a rozsahu výzkumu. Existují dal¹í typy takové analýzy. Nejzákladnìj¹í nebo spermiogram poskytne úplné posouzení stavu spermatu. S nìkterými výjimkami je vhodné, aby poslední hodnotila kvalitu spermatu a odstranila jakékoli poruchy. Náklady na takový zá¾itek jsou zhruba 100 PLN, v závislosti na laboratoøi, v nìm¾ je zpùsobena. Zisk je pøeveden ze zásady nìkolika dnù.

Ve formì, pokud jsou nalezeny odchylky od základu nebo si také pamatujeme diagnostikované urèité poruchy, stojí za to zvá¾it komplexnìj¹í testy (tzv. CASA. Bìhem této studie se podrobnì vyhodnotí morfologie spermií, jejich energie se shroma¾ïuje a pøítomnost protilátek a aktivních leukocytù.

Zajímavou otázkou je tzv Semenogram, v nìm¾ se vedle mnoha testù spermatu rovnì¾ uplatòuje doporuèení týkající se úèinku semenných váèkù a prostaty. V moderní technologii jsou poskytovány komplexní informace o materiálu stavu reprodukèního systému. Výzkum je také zaznamenán úspì¹nì, kdy¾ základní úspìchy neposkytují jednoznaènou odpovìï na to, zda je nìco ¹patnì.

Jak se pøipravit na hledání spermatu? Èlovìk, ka¾dých 5 dní pøed vyhledáváním, se musí vzdát nìjaké fyzické aktivity, souèasnì s masturbací. Za tuto dobu je vhodné nezorganizovat ¾ádné zmìny ve stravì nebo èinnosti. Úèastník je jednoznaèný - styl existence dosáhne bezprecedentního stupnì na kvalitì osiva a v¹echny zmìny, které pøedcházejí zkou¹ce, mohou zkreslovat svùj konec.

V den testu komunikujeme s laboratoøí, kde navrhujeme na¹e data. Pak dostaneme kontejner pro spermie. V nìkterých laboratoøích se materiál pou¾ívá na ¾ivotní prostøedí - díky tomu je 100% jistota, ¾e je "èerstvý" a ulo¾en.