Ohro eni stoedomooske zony

Mù¾e dosáhnout výbuchu ve výbu¹ném obsahu, tj. Obsahujících plyny, páry nebo prach. A ¾ije na seznamu v chemických zájmech, nádr¾ích, rafineriích, elektrárnách, lakovnách, chemických továrnách, cementárnách a mnoha dal¹ích, kde jsou známy pra¹né nebo prá¹kové produkty.

Proto¾e v rùzných zemích Evropské unie pod tíhou let bezpeènostních pøedpisù byly výraznì odli¹né od sebe navzájem také vytvoøil velkou potí¾ ve spolupráci zbo¾í, bylo rozhodnuto, ¾e je sjednotit zavedením zaøízení hrají v takzvaných zranitelných oblastech. Oznaèení ATEX.

Tak¾e jaké jsou ATEX znaèky?Tato znaèka je pokryta podrobnými po¾adavky, které jsou v právním aktu Evropské unie známé a které musí být provedeny v¹emi výrobky urèenými k pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Po¾adavky, na nì¾ se tato pravidla nevztahují, mohou být v jednotlivých èlenských státech Unie regulovány vnitønì, nemohou být a jsou v rozporu s normami EU, ale nemohou tyto po¾adavky zhor¹it.V¹echna zaøízení urèená pro knihu v bytech ohro¾ených výbuchem musí být oznaèena v souladu se vzorem zavedeným smìrnicí. Tyto znaèky mají øadu symbolù, které definují rùzné povinné parametry pro tato zaøízení. A tak:Výrobce umístìním oznaèení CE na výrobek prohla¹uje, ¾e výrobek splòuje základní po¾adavky smìrnice.Prostory, ve kterých hrozí nebezpeèí výbuchu, jsou rozdìleny do prostoru nebezpeènosti. Oznaèení nebezpeèné zóny také informuje o zpùsobu nebezpeèí a pokud její síla:- oblast plynù, kapalin a jejich výparù byla oznaèena písmenem G- zóna hoølavého prachu - písmeno D.Pak se zaøízení s ochranou proti explozi uvolnila do dvou skupin:- ¹kola a stejné nástroje vìnované pozicím v dolech,- Skupina II je pokrmy, které se vìnují místùm v místech ohro¾ených výbuchem plynù, kapalin nebo prachu.Dal¹í klasifikace urèuje stupeò tìsnosti skøínì zaøízení a nárazovou pevnost.V dùsledku toho závisí teplotní skupina, tj. Maximální povrchová teplota, pøi které mù¾e zaøízení bì¾et.Které jsou výhody pou¾ívání znaèky ATEX:- zaji¹tìní bezpeènosti v prùmyslových zaøízeních,- omezení hospodáøských ztrát vyplývajících z mo¾ných hrozeb nebo selhání,- sní¾ení prostojù pøi práci,- zaji¹tìní po¾adované kvality zaøízení.