Olx slicer

Øezání sýra se prodává jako triviální otázka, ale zku¹enost obchodních asistentù se sýry podle hmotnosti se prodává ka¾dou vteøinu. Sýry, v závislosti na typu, mají jinou konzistenci. Existují tvrdé sýry, pro které musíte pou¾ít nìco velmi energického, ale také velmi flexibilní sýry, dokonce i na velikosti no¾e, a to i v pøípadì, ¾e existuje souèasný nù¾ urèený výhradnì pro sýr. Posledním z nich je, ¾e povrch no¾e je zneèi¹tìn lepivým sýrem, dal¹í øezy jsou je¹tì obtí¾nìj¹í øezat do pøesného støedu, ani¾ by do¹lo k po¹kození struktury sýra.

Co pak mohou øe¹it lidé, kteøí pracují ve skladech, které ka¾dý den èasto musí pro na¹e zákazníky øezat rùzné druhy sýrù na malé plátky? Pøedev¹ím musí pou¾ívat dobrý krájeè. Sýr ma-ga sýra je velmi cenný tøídní efekt, urèený k øezání sýrù v¹eho druhu. Jedná se o velmi úspì¹nou èepel, která se do sýra dostává do øezu a rozøezává z ní tenké, jemné plátky, nemá smysl pro konzistenci tohoto sýra. To znamená, ¾e tento krájeè má v krátké dobì øez vìt¹í obsah sýra, ani¾ by bylo potøeba otøít povrch listu s malými plátky. Je výjimeènì pozitivní, a» u¾ je tøeba sní¾it velké mno¾ství sýrù rùzných úrovní v krátkém èase, tj. Hlavnì v továrnách. Jsme v¹ak stále více ochotni rozhodnout se o koupi slicerù pro rodinné domy, proto¾e je vyjádøeno, ¾e je velmi snadné zastavit èinnosti, které jsou nezbytné a které nám zpùsobují spousty problémù.

Nyní místo nákupu sýra na plátky si mù¾ete koupit vlastní sýr na krájení sýra a ka¾dodenní vo¹tinové plátky tolik plátkù sýra, jak potøebujete z plného sýra! Jedná se o významnou úsporu energie a samotný sýr, proto¾e ten, který je pokryt celý blok, bude mnohem pomalej¹í ne¾ sýr nakrájený na tenké plátky v zájmu.