Osvobozeni od eastky pokladny

Pøesto¾e je tøeba mít v ekonomické roli novou pokladní pokladnu, získává se stále více populárního poètu podnikatelù, je stále mo¾né podle souèasných ustanovení stávajícího závazku.

Ztráta práva na takové øe¹ení mù¾e postihnout pøibli¾nì 100 000 polských daòových poplatníkù. Od 1. bøezna 2015 lety povinnost pou¾ívat tyto pøístroje se vztahuje mimo jiné na daòové poplatníky nabízet slu¾by oddìlení oprav, kadeønictví, kosmetické slu¾by, spojené se stravováním, právní slu¾by, daòové poradenství a lékaøù. Kdo skuteènì nechce být hotovost? Mimo jiné zahrnují výjimky pro konkrétní èinnosti. Daòový poplatník, který vykonává práci osvobozenou od tohoto pøedmìtu, nemusí zapisovat do pokladny. Kdo nemusí obsahovat pokladnu: dodavatelské slu¾by nebo výhody v oblasti vysílacích slu¾eb, Internet, slu¾by spojené s zemìdìlství a chovu zvíøat, elektøiny, tepla, plynu, vody z pohledu pøírodních slu¾eb spojených s sbìr odpadu, jiného ne¾ nebezpeèný, slu¾by týkající se sbìru nebezpeèného odpadu, slu¾by pro nakládání s odpady v souvislosti se zpracováním nebezpeèného odpadu spojené s likvidací radioaktivního odpadu, ¾eleznièní dopravy, veøejných a pøímìstských po¹tovní a kurýrní slu¾by, pomùcky jako jsou ubytovací slu¾by poskytované hotely , motely a penziony, telekomunikaèní slu¾by, internetové slu¾by, ekonomické a poji¹»ovací slu¾by, pronájem a správa nemovitostí, slu¾by spojené s poøizováním trhu s nemovitostmi, notáøské èinnosti, slu¾by spojené se ¾ivotem zakázky, slu¾by veøejnou správu, archivní slu¾by, èlenské organizace, slu¾by nabízené externími organizacemi a týmy.

Daòoví poplatníci, kteøí provádìjí vý¹e uvedené polo¾ky, mohou stále pou¾ívat fotografii subjektu. Právo na toto øe¹ení je zpùsobeno výstavbou prodeje daòového poplatníka. V pøípadì, ¾e výnos z dìl vytvoøených v prvním pøípadì bylo øeèeno, více ne¾ 80% z celkového obratu, poplatník bude muset odlo¾it hotovost na celkových tr¾bách.