Poeitaeovy program standard pro

Systém enova 365 je software tøídy ERP, který byl nakonec vynalezen pro zlep¹ení provozní efektivity spoleènosti. Podle údajù výrobce je systém enova 365 sta¾en více ne¾ 8 000 vlastními spoleènostmi!

Enova spoèívá na síle potøeb tìchto podnikù.Multifunkènost umo¾òuje kreslit pøesnì po¾adované funkce. Modularita umo¾òuje provoz a omezuje mo¾nosti systému, díky èemu¾ se mù¾ete tì¹it z pøirozené verze a¾ po pokroèilé funkce.Systém umo¾òuje plnou mobilitu.Spolupracuje se sítí oken 7 & nbsp; a umo¾òuje vám pou¾ívat tabletu.Dal¹í dostupné mo¾nosti jsou umìní na smartphonu nebo prostøednictvím webového prohlí¾eèe.Systém umo¾òuje plnou kontrolu a oddìlení úkolù.Provozovatelé jsou pøidìleni z období aplikace. Stav úlohy lze kdykoli ovìøit. Díky tomu se zva¾ují pøestávky v èinnosti a zji¹»uji ztracené dokumenty.

Enova systém je vytlaèován ve tøech variantách.1. Standardní nákup licence - stává se funkcí klienta spolu s mo¾ností aktualizace. Ideální volba pro spoleènost vyu¾ívající dotace nebo leasing.2. Pronájem softwaru - cena je zahrnuta v organizaci pøedplatného za pou¾ití vybraných prvkù systému. Efektivní øe¹ení pro batolata a malé podniky.3. Pronájem metody a infrastruktury - celá slu¾ba je ukonèena dodavatelem. Komponenty jsou pronajaty spoleènì se serverem, aktualizacemi a zálohami. Tìlo je urèeno k okam¾itému pou¾ití! & Perfektní øe¹ení pro ¹upiny, které nechtìjí investovat do IT zaøízení.

Enova systém vyrábí spoleènost Soneta sp. Z o.o.Spoleènost byla otevøena v roce 2002 také díky vyu¾ití odborných informací a dobrých slu¾eb, které dosáhly tr¾ního úspìchu.Posláním spoleènosti Soneta je pøená¹et software, který pøiná¹í pøátelùm a zákazníkùm nejvy¹¹í energii v pou¾ívání informaèních technologií potøebných k dosa¾ení obchodního úspìchu.Znaèka je spoleèensky zapojená a umo¾òuje organizacím jako "Wiosna" nebo "Mimo Znny Dymnej".