Poekladatel

To chápe problematiku významu mezi dvìma jazyky. Je dùle¾ité je rozdìlit na písemné a ústní.Písemné pøeklady jsou omezeny pøedev¹ím na obsah ulo¾eného textu. Nìkdy jsou texty také dány hlasem nebo vizuálnì.Tento druh pøekladu je èasovì a silnì roz¹íøen, aby pou¾íval rùzné tipy, jako je slovník. Tyto dary znamenají obrovskou pøesnost a snadnou kvalitu.

Tlumoèení je zde také prùbì¾nì s pøíslu¹nými hlavami i bìhem daných akcí. V takové situaci je tøeba v¾dy vysvìtlovat, ¾e je tøeba s obsahem porozumìt. & Nbsp; Ústní pøeklad lze rozdìlit na simultánní a konsekutivní.Základní jsou simultánní chápání, co¾ znamená, ¾e pracují v pøísné kabinì, skrze kterou mù¾e mluvèí jednat. Nástroj tedy neprojde ¾ádné zvuky. Nemá u¾¹í kontakt s pøekladatelem. Není také dùle¾ité ¾ádat o opakování zprávy.Souèasný tlumoèník si musí pamatovat rychlé reflexy a být odolný vùèi stresu.K rùzným skupinám patøí i po sobì jdoucí tlumoèníci, co¾ znamená, ¾e tlumoèník èeká, a¾ mluvèí dokonèí svùj projev. Bìhem pøedstavení pozornì naslouchá svému partnerovi, èasto si dìlá poznámky.Po odchodu, být v okam¾iku prostoru v øeèi, pøekladatel hraje øeè v jazyce, který má rád.Konsekutivní tlumoèení je provádìno s cílem vybrat nejdùle¾itìj¹í zprávy a úèel vìty.Tyto pøeklady se obvykle provádìjí bìhem oficiálních projevù politikù,V souèasné dobì se konsekutivní tlumoèení èasto mìní simultánním tlumoèením.Dobøe vy¹kolený po sobì jdoucí tlumoèník je ve formì, aby obnovil desetiminutový projev bez pøeru¹ení. Pøekladatelé èasto sáhnou po speciálním systému poznámek, umístìném se samostatnými symboly, které znamenají klíèová slova a znaky soudr¾nosti, pøízvuku nebo negace. Neexistuje ¾ádné významné zapamatování jednotlivých slov, ale podstatných informací. Pak rozpoznají my¹lenkový øetìzec mluvèího.Rozli¹ujeme také ¹epot, spojení a prùzkum, jako¾ i právní èi právní tlumoèení. Kategorie speciálních pøekladù mù¾e obsahovat znak, lékaøský, zamìøovací ústní pro veøejné slu¾by, ústní doprovod.Konsekutivní tlumoèení je velmi zdlouhavá práce, která chce dobøe ovládat jazyk a øádnou pøípravu.Pøed zahájením èinnosti by mìl pøekladatel získat potøebné materiály týkající se oblasti pøekladu.