Pokladna n

Kdy¾ prodáváme produkty nebo slu¾by situaci fyzickým osobám (tìm, kteøí nekonají, budeme potøebovat pokladnu nebo fiskální tiskárnu. Po koupi je nesmírnì dùle¾ité pøedlo¾it fiskální zaøízení a fiskalizaci. V¹echny postupy týkající se pokladny by mìly být postaveny do dvou mìsícù od jejího nákupu.

PenisizeXl

Pøed zapoèetím prodeje v pokladnì by mìlo být pøedáno vedoucímu pøíslu¹ného daòového úøadu. Co by mìlo být souèástí takového oznámení? Nejprve byste mìli napsat, jaký bude celkový poèet pokladních automatù, které se ve firmì hrají. Musíte také poskytnout adresy míst, kde budou obsazeni.Naøízení ministra financí ze dne 29. listopadu 2012 pøesnì upravuje zpùsob vykazování registraèních pokladen. Podle nìj, alespoò v den ztráty dobra, která má být propu¹tìna z pokladny, by mìla být instalována nejménì polovina pokladny, která byla oznámena vedoucímu daòového úøadu. Na zaèátku pøí¹tího mìsíce by mìly být do registru zaøazeny zbývající pokladny.Kdy¾ máme v souèasné dobì vyhlá¹ené a instalované pokladny, musíme vytvoøit daòovou politiku. Je to nepostradatelné, pokud závisíme na tom, ¾e pou¾íváme registraèní pokladny a tiskárny v ekonomické roli.

Jaká je fiskalizace hotovosti? O pøidìlení fiskálního modulu (daòové identifikaèní èíslo daòového poplatníka do daòové pokladny. Postaráme se o to, ¾e je to jednorázová, stálá a spolehlivá èinnost. Je velmi dùle¾ité, aby fi¹kalizace pokladny byla pøipravena v profesionálním stylu servisním technikem pøipraveným pro poslední. V pøípadì úspìchu chyby bude ¹patné vrátit zpìt nesprávnì provedenou daòovou politiku, bude nutné koupit novou pokladnu, co¾ znamená kolosální výdaje. Díky fi¹kalizaci pokladny bude mo¾né její umìní ve fiskálním systému. Od nynìj¹ka budou v pamìti pokladen ka¾dodenní zprávy obsahující vìdomosti o denním prodeji.Po dokonèení vyúètování penì¾ní pokladny musíte to oznámit vedoucímu pøíslu¹ného daòového úøadu do sedmi dnù. To vede k získání registraèního èísla.