Pokladna pro stavebni spoleenost

Ka¾dý, kdo se vìnuje obchodu a slu¾bám, je pøekvapen v pokladnì. Je nìjaký smysl? Musím být taková èástka. Jakmile va¹e pochybnosti vyøe¹íte a víme, ¾e musíme mít takovou pokladnu, vzniká dal¹í otázka. Jaká èástka bude pro mì vhodná. Zaèínáme se na internetu podívat. A víme je¹tì ménì.Zaèal jsem to víc. Stál jsem pøed takovým dilematem a èetl jsem je hodnì, tím víc jsem ví. Zeptal jsem se pøítele lékaøe a v¹echno bylo jasné.

Multilan ActiveMultilan Active. Přípravu na výrazné zlepšení sluchu

Zjistil jsem, ¾e ka¾dá pokladna má dvì èísla. Jeden je jedineèný bod pokladny. Je to tedy bod, který udává výrobce zaøízení, který je bìhem fiskalizace zapsán do finanèní pamìti. Druhé èíslo je registraèním bodem. toto je bod, který dává pøíslu¹ný daòový úøad. Registraèní èíslo by mìlo být trvale pøipojeno k na¹emu fiskálnímu zaøízení, stejnì jako k zaøízení registrovanému pøi práci. Teï jsem vìdìla, odkud pochází podivné èíslo. V poslední dobì jsem zjistil, jaký nástroj bude pro mì nejlep¹í. & Nbsp; & nbsp; Nový malý plus se ukázal jako nejfunkènìj¹í a nejvhodnìj¹í. & nbsp; Byl jsem velmi ¹»astný. Pokojnì splòovala v¹echna mé oèekávání. Moje podnikání potøebovala fiskální zaøízení, které by mohlo spojovat i dal¹í prvky. Ukázalo se, ¾e jsem se zbyteènì bála, ¾e nevím, jakou èástku kupovat. Koupil jsem si jídlo a okam¾itì jsem zkontroloval jedineèné èíslo pokladny. Pak jsem oznaèil registraèní èíslo. Moje pokladna byla pøipravená ke ètení. Trvalo nìjaký èas trénovat tým, ne¾ jsem èekal. Za dobré peníze to znamená, ¾e to vezmete "intuitivnì", ¾e v tom nemám nic tì¾kého. Kdy¾ mi pøi¹el pøítel a zeptal se, nevìdìl jsem, jakou èástku koupit, mohla se jen usmát. Stal jsem se témìø odborníkem v pokladnách. Dnes vím, ¾e platbou takové mìny na internetu - obdr¾íme také odborné rady a odpovìï na otázky, které nás obtì¾ují.V¹echno, co je nové, je pro nás "znepokojující". Ale takové technické zmìny mohou pøinést hodnì radosti. Pokud nìco potøebujeme - nebojte se.