Pokladni aba

https://beez-m24.eu/cz/

Fiskální POSNET ¾e existují tak odli¹né od jeho, kde si udìláme kopii úètenky rolích, papírové pásky, které se konalo u nás jako pøíklady ministerstva financí, pøes slo¾itìj¹í, kde jsou kopie elektronické potvrzení. Nejèastìji pokladna a elektronická kopie potvrzení dìlají mnoho testù pro své klienty.Ve fiskálních zaøízeních s elektronickou kopií potvrzení je elektronický nosiè dat vhodnou kartou. V libovolném zaøízení pou¾ijte kartu, kterou øíká výrobce.

Takové karty mohou obsahovat velké mno¾ství informací. Kdy¾ jsem zjistil, ¾e to byly miliony pøíjmù, byl jsem nemluvný. Kolik rolí bych musel uchovat takovou èástku transakce? Zaèala jsem pochopit, proè je toto rozpoètové mno¾ství zdravìj¹í. Dobrým argumentem je, ¾e pokladna nebo slu¾ba elektronických tiskáren se zcela neoddìluje od tradièních pokladen. V¹echny funkce, které zaji¹»ují záznam kopií výtiskù na kartì, se provádìjí automaticky. Pokladna a elektronická kopie potvrzení usnadòují na¹e podnikání, ale ne tak, jak se mi zdá - je to obtí¾né.

Je dokonale koncipováno, ¾e pokladna mù¾e pracovat s kapesním poèítaèem a do té doby mù¾eme kartu vyjmout a pøipojit k poèítaèi. Ètení na¹ich mo¾ností se nás na chvíli zabývá a mù¾eme snadno potvrdit, co je v souèasné dobì zapotøebí. Tato ¹ikovná pamì» a skuteènì neexistuje nízká, tak¾e stránka bude po nìjaké dobì vrácena zpìt. Toto inteligentní zaøízení neumo¾ní a nezobrazí ¾ádné zmìny na kartì. Elektronický podpis, který je chrání, zabraòuje zaøízení detekovat ru¹ení. Pokladna nám navíc informuje, jakmile se karta naplní a øekne nám tím, ¾e zavøe média. Mù¾ete si jen tak pøát, proto¾e dìlat milion pøíjmù je pravdìpodobnì sen ka¾dého prodejce.Proto se nejedná o pokladnu s elektronickou kopií potvrzení. Tak¾e je mnohem pohodlnìj¹í metoda ne¾ celá hmotnost náhradních rolí papíru.