Pokladni hra

Spoleènì s právem do konce roku 2014 subjekt, jeho¾ prodej v pøípadì fyzických osob, které nekonají finanèní èinnosti a pau¹ální zemìdìlci, nepøekroèil 20 000 PLN za rok, nebyla odpovìdná za zaznamenávání prodeje v evidenèních kanceláøích. Jak by se tato ustanovení zlep¹ila? Je finanèní pokladna v restauracích dùle¾itá?

Od roku 2015 se vý¹e uvedené pøedpisy pøestaly vztahovat na osoby, které mají zájem o provozování malých barù, prostory s pøipravenými jídly a kabiny s "fast food". Jednoduchost platných ustanovení se také nevztahuje na subjekty, které poskytují slu¾by související s potravinami v stacionárních stravovacích zaøízeních. Jsou to také ti, kteøí své slu¾by nabízejí sezónnì. Podobná vìc je v pøípadì, ¾e se subjekty probudí k pøípravì jídla pro externí pøíjemce.V systému se zmìnou pøedpisù v roce 2015, pro dne¹ní den jsou v¹ichni daòoví poplatníci zabývající se gastronomickými slu¾bami absolutnì povinni pou¾ívat pokladnu pøi prodeji. V moderních vìcech nezále¾í na velikosti prostor, ani v souèasné velké restauraci nebo samotném malém baru, a» funguje sezónnì nebo celoroènì. Urèení nemá vy¹¹í dosa¾ený pøíjem.Pro pomoc mít na pamìti skuteènost, ¾e zákonodárce pova¾oval takové období, zavedení registraèních pokladen v gastronomii. Proto se pøi pohledu na peníze by mìly být stanoveny v klubu catering nejpozdìji do 1. bøezna 2015. K tomuto dni v hotovosti po¾adované zafiskalizowana být nyní naprogramován, schopné ètení, a jak je uvedeno na daòovém úøadì. & Nbsp; Checkout a mìl by mít na pamìti, va¹e. & Nbsp; software pro gastronomii, rùzné sazby DPH u materiálù druhé kategorie & nbsp; & nbsp; Toto byl dùle¾itý dùvod pou¾ívat slevu 90% na nákup pokladny.

V pøípadì nabízení cateringové slu¾by, pokud do 31. prosince 2014, poplatník nemá pøekroèit hranici obratu (20 000 z³, pokladna musela zavést na¹e nejpozdìji dne 1. bøezna 2015. Nicménì, kdy¾ osoba povinná k dani, která nese malý stravování pøekroèil povolenou rychlost na odstoupení od pokladny pøede dnem 1. ledna 2015 není je¹tì v prosinci, právì v listopadu, mno¾ství fiskální muset zadat 1. února 2015.Výlet si zaslou¾í i povinnost pou¾ívat pokladny pro jídelny otevøené po 1. lednu 2015. V souèasných oblastech by se pokladna mìla zahrnout do dvoumìsíèního procesu od konce mìsíce, ve kterém byla pøipravena první cateringová slu¾ba.