Pou ity centralni vysavae

Nebude se schovávat za to, ¾e práce lékaøe je nápoj z nejzáva¾nìj¹ích profesí. Ka¾dý den urèují zdraví a vydìlávají tisíce zamìstnancù a nemohou si dovolit dìlat chyby, proto¾e to mù¾e být smrtelné v zisku.

Money Amulet

Stejnì jako pøed nìkolika lety byli lékaøi jen úkolem: léèit své pacienty, právì v kontaktu se ¾eleznicemi, jejich dal¹í povinnosti nespadají do zkrácení - s pokladnou nebo pøepnutím na poèítaèovou slu¾bu pro pacienty. Konec tìchto zmìn je ponìkud chvályhodný, proto¾e se domnívá, ¾e úkolem je sní¾it ¹edou oblast a zavést automatizaci do medicíny, co¾ zpùsobuje mnoho výhod. Nicménì, zejména pro lékaøe star¹í generace, to jsou docela stresující vìci, na které se musí nauèit od nuly.

Fiskální pokladna pro lékaøe tak na samém poèátku hodnì problémù. Nikdy pøedtím neuèinili takový nábytek pro stvoøení a nyní je jejich slu¾ba pro nì nutností. Lékaøi, kteøí provozují soukromé úøady, mají povinnost registrovat pokladny, jinak mohou být trestáni pøíli¹ pøísnì. A star¹í lidé nebo lidé, kteøí mají potí¾e se zasíláním SMS, jistì zejména na zaèátku kontaktu s takovým mno¾stvím, jsou vystaveni znaènému strachu z obèasného uplatnìní pacienta. Pro svatbu je dùle¾ité, aby se zaregistrovali na krátké kurzy, které trénují pro zpracování pokladen. Pro zdravotnický prùmysl se shroma¾ïuje malá fiskální èástka. Novitus nano. Je praktický, mobilní a snadno ovladatelný.

Dal¹í vìcí je slu¾ba poèítaèového pacienta. V je¹tì vìt¹ím mno¾ství center je spu¹tìn software, ke kterému musí lékaøi zadat celý rozhovor s pacientem, léky, které mu byly napsány, a pak jsou stále zodpovìdní za tisk receptù a propou¹tìní. Pro malé lékaøe to není problém, proto¾e jsou obeznámeni s poèítaèi. Hor¹í situace je dána staré generaci, jaký ¾ivot nemù¾e mít pøedtím, ne¾ si vezme poèítaè, a najednou musí podporovat pacienta. Pøesto¾e zdravotnická støediska zaji¹»ují nìkolik dní ¹kolení v této oblasti, pouze pro ¾eny, které nemají poèítaèe, mohou ¾ít naprosto málo. Praxe vás èiní specialistou a po chvíli se lékaøi zabývají poslední "èernou magií", ale zpoèátku jsou to urèitì obtí¾ná situace.