Povinnost instalace pokladny a pozastaveni provozu

Podle zákona o DPH má podnikatel povinnost mít daòovou pokladnu, která provádí slu¾by nebo prodává v pøípadì externích osob a zemìdìlcù, kteøí platí na základì jednorázové èástky. Do roku 2016 mohou daòoví poplatníci také získat nìkteré daòové výhody bez nutnosti získat registraèní pokladny.

Pokud neexistuje povinnost mít pokladnu.Jedním z ustanovení, která funguje pro úèely roku 2016, je ustanovení, ¾e podnikatel, jeho¾ roèní obrat v úèetním roce loòského roku nepøesáhl èistou èástku 20 000 PLN, nemá ¾ádný úèel pro registraci prodeje vydáním daòových pøíjmù. V úspìchu spoleèností, které zaèaly v roèním úèetním období zaèít, by mìl být limit 20 tisíc zlotých pøepoèten podle pomìru k mìsícùm, kdy byla podnikatelská èinnost uskuteènìna, v mo¾nostech roku.

Pokladna - kdy zaèít registraci prodeje.V letech 2015 - 2016 ve spoleènosti, které musí platit pøíjmy, objevil postupné podnikatel, vèetnì opravy automobilù, lékaøi a zubaøi, kadeønictví a kosmetické salony, cateringové spoleènosti, nebo právníci, kteøí nesplòují své slu¾by v letadlech. S výjimkou stravovacích slu¾eb jiných podnikatelù zúètovací povinnost tím, ¾e prodává pokladny ihned na cestì, zatímco spoleènost dotèený limit ve vý¹i 20 tisíc obìhu, mohou koupit pokladnu v systému dva mìsíce po pøekroèení tohoto rozsahu. Jediným cílem v roce 2016 platí i pro podnikatele, kteøí se prodávají jízdenky pro cesty osob s mo¾ností jejich vrácení v takovém ne¾ v hotovosti a podnikatele, kteøí nastavitelný na platformì faktur za poskytnuté slu¾by jednotlivcùm, v roce nenastaví znaènì pøesahuje 50 faktury a¾ pro 20 pøíjemcù.

Bez ohledu na vý¹i obratu zákonodárce vytvoøil a katalog výrobkù, jejich¾ prodej musí samozøejmì být zdokumentován s potvrzením z pokladny. Mezi uvedené výrobky patøí prodej kapalného plynu, díly motorù a jednoho z motorù, pøívìsy a návìsy, fotografické vybavení, výrobky z drahých kovù, parfémy, alkoholické nápoje a tabákové výrobky.