Preventivni vy etoeni 18 let

Pøíznaky výbìrù jsou odli¹né. Mdloby, nadmìrná slabost, zvracení sestupují dolù. Tam jsou souèasnì pøíznaky, které jsou vhodné pro lidi v obsahu. Je vhodný pro otok nohou a rukou (zejména v létì, krvácení z dásní nebo pálení ¾áhy v tìhotenství. A pokud ve støednìdobém horizontu nevytvoøily se souèasným bodem: léky na pálení ¾áhy jsou ¹iroce dostupné, opravdu bìhem tìhotenství, bojíme se brát v¹echny léky, pamatovat si, ¾e v poètu mìsícù ka¾dý dal¹í lék negativnì ovlivòuje správný vývoj dítìte. Tak jak se s tímto ¹patným nepohodlím vypoøádat aktivním a bezpeèným zpùsobem?

Proè je pálení ¾áhy v tìhotenství tak èasto? To je pøíèinou progesteronu, který dìlohy dìlají na svatbu oplodnìného vajíèka a pozdìji pomáhá udr¾ovat tìhotenství. Tato hra má oba své ¹kodlivé úèinky, a to svìraè svìraè zavírající ústa z jícnu do ¾aludku. V té dobì je to poslední, co uvolòuje svaly ¾aludku (obohacené kyselinou chlorovodíkovou a trávicími enzymy, které by normálnì mìly jít z jícnu do ¾aludku a støev, je vytlaèeno z protahovací dìlohy a vrací se zpìt do jícnu. A opravdu, pak to dìlá pálení ¾áhy, nebo pálení v ¾ivotì také za hrudní kost, kyselá hoøká pøísada v ústech, a nìkdy dokonce i zvracení.

Chcete-li èelit pøíznaky pálení ¾áhy v tìhotenství, v tomto úspìchu nejbohat¹í vyu¾ití pálení ¾áhy léky k dispozici bez cesty v lékárnì. Musíte pouze za¾ít pøíbalovou informaci nebo se ujistit, ¾e lékárník ví, zda je lékový model také vhodný pro tìhotné ¾eny. V¾dy v pøípadì neochoty k poslednímu typu lékù, mù¾ete se podívat na nìkolik osvìdèených domácích lékù na boj proti pálení ¾áhy. To je dùvod, proè úèinnì sni¾ují pøíznaky pálení zázvoru (to je stejné v pøípadì zázvorových su¹enek, i èajù, heømánku, máty a lnu. Kromì toho je také dobré pít èerstvé, nemastné mléko.

Jak víte, prevence je lep¹í ne¾ léèba, tak¾e vìnujte pozornost výsledkùm, které vám pomohou zastavit pálení ¾áhy:

¾lutý a niva,nápoje sycené oxidem uhlièitým,olejnatá, sma¾ená, kyselá a koøenìná jídla,sladkosti,káva a èerný èaj,alkohol,cigarety