Prezentace ede zony

Ministerstvo financí spojuje rùzné formy sni¾ování ¹edé oblasti a vymáhání splatných plateb. Stará sociální kampaò mezi nimi, která propaguje poptávku po obdr¾ení dokladu o koupi zbo¾í nebo slu¾by mezi spotøebiteli. Je obtí¾né øíci, jak efektivní byla tato aktivita: Poláci pova¾ují celé daòové období za svého soupeøe spí¹e ne¾ za spojence, tak¾e jsou pøipraveni doruèit pøíjem, nikoli po¾adovat. Nemáme v úmyslu v¹echny dokumenty skládat, abychom se k nim mohli kdykoli vrátit, co¾ mù¾eme pozorovat i mezi skandinávci.

Fiskální doklad má pro nás jiný, nepotøebný papír, který nám bude házet kapsy. Proè dr¾íte pøíjmy, proto¾e jsou umístìny na takovém papíru a takovém inkoustu, ¾e po dvou týdnech nemù¾ete vidìt, co by bylo pùvodnì vytvoøeno na nich?Èlovìk mù¾e pochybovat o úèinnosti tohoto standardu, ministerstvo pøi¹lo s nápadem, který rychle zastøelil povahu Polákù, tedy loterie. Po nákupu minimálnì 10 PLN a zachycení potvrzení z tiskárny novitus hd e se v¹ichni mohou zaregistrovat na webových stránkách a zaèít v loterii automobilù. Vítìzem loterie byla samozøejmì veøejná televize.Myslím, ¾e takové akce mají spoustu smyslù, ne¾ aby se opakovaly na nudu "vzít daòový doklad, nenechte mì ukrást od vás". Poláci nemají rádi uèit se - je to pravdìpodobnì jedna z nejsilnìj¹ích èástí na¹í postavy. Takhle nás neovlivòuje metoda hole - komunistické organizace se o ní dozvìdìly, proto¾e tváøí v tváø represím se opozice neroz¹iøovala, ale upevnila a vedla k poslednímu vítìzství. Spousta mrkve se narodila z hùlky, napøíklad pøíle¾itost získat auto.Sam cítila, ¾e je pøítomna na pøirozené poko¾ce, pøi nakupování v hypermarketu jsem dostala kartu, která obdr¾í body za ka¾dý zakoupený produkt. Dùle¾ité body byly poté vymìnìny za materiálové ceny. Tak¾e jsem se sna¾il nakupovat v souèasném obchodì, aèkoli pøi¹el k nìmu, musel jsem chodit asi tøi kilometry. Vzdal jsem se, a¾ jsem si uvìdomil, ¾e k dosa¾ení cenné ceny bych musel nakupovat v tomto smyslu po mnoho let. Takhle slíbí cena za Poláky.