Program podporujici rozvoj 56leteho ditite

Enova software pøichází do tøídy ERP (Enterprise Resource Planning, tj. Programù podporujících správu firemních a podnikových zdrojù. Jejím producentem je Soneta Sp. z o.o. Tato aplikace je vytvoøena v modulární tvorbì. Ka¾dá z nich je zodpovìdná za novou oblast podnikání (fakturace, vypoøádání mezd, øízení lidských zdrojù, úèetnictví, prodej, sklad, vymáhání pohledávek atd.. Software je mo¾né zakoupit u autorizovaného partnera enova kraków.

Program Enova je velmi potøebný. Pracuje dokonale s profesionálním softwarem a novými provozními metodami. Je vìnována lehkým a malým spoleènostem pùsobícím v rùzných prùmyslových odvìtvích. Jeho vyu¾ívání je velmi oblíbené díky jasnému grafickému rozhraní. Proto je dal¹í a krásný výcvik v jeho pou¾ívání zbyteèný.Software Enova vám dává mo¾nost pracovat v pohodlí. je to bezpeèné a spolehlivé øe¹ení. V pøípadì jakýchkoli problémù s jeho provozem se mù¾ete obrátit na výrobce nebo autorizovaného zástupce, který pøedá v¹echny otázky. Licence navíc poskytuje klientovi pøístup k "vá¾né telefonní lince" se specialisty (5 dní v týdnu.Program Enova hraje na na¹em trhu od roku 2002 av souèasné dobì získal dùvìru asi 6 500 strojù a podnikù. Dále byl ocenìn Innovation of the Year 2011 a Grand Prix CRM 2007.Tento systém je formován s uplynutím lhùty pro potøeby konkrétní instituce. Jeho vývoj nechce své zmìny, migraci dat a zmìnu databáze. Enova uchovává data po celou dobu ¾ivotnosti podniku. Pouze nìkteré prvky programu jsou pøedmìtem výmìny.Soneta také vytvoøila speciální verzi softwaru pro daòové poradenství a úèetní kanceláøe. Díky tomu je dodateèné slu¾by zákazníkùm k úètování zalo¾ené na pau¹álních a obchodních knihách.