Prvni spolufinancovani spoleenosti 2016

Ka¾dý, kdo provozuje na¹i první znaèku, je velmi pøekvapen vysokou hodnotou registraèních pokladen. Ano, je naprosto zvlá¹tní, ¾e takové jednoduché zaøízení, ve srovnání s poèítaèem, je cenné pro opravdu velké mno¾ství penìz. Pøekvapení v¹ak zmizí, kdy¾ se peèlivì podíváme na ekonomickou a jemnou situaci v polském regionu.

Fiskální pokladny pou¾ívají ve vztahu k modelu od tisíce a¾ po ètyøi tisíce zlotých. V Polsku je obtí¾né lokalizovat alespoò jednu moderní a neoznaèenou pokladnu, která na trhu má cenu, která je jednodu¹¹í ne¾ tisíc zlotých. Samozøejmì mù¾ete najít pou¾ité registraèní pokladny na aukcích online, ale není v¾dy zaplaceno.

Tak¾e, proè jsou registraèní pokladny drahé?Dùvodem pro tuto situaci lze vysledovat na státní politiku a nového stavu ekonomiky na¹í zemì. & Nbsp; obrovské danì, jako¾ i obrovské byrokracii, která slou¾í na¹í zemi v prùbìhu reportingu a montá¾ zaøízení zpùsobuje nadmìrné zvý¹ení tr¾ní hodnoty pokladny.Mnoho obchodníkù v nových etapách se nezobrazuje pro nákup pokladen. Bohu¾el, zákon vy¾aduje od nìjaké ¾eny, která provozuje podnik s roèním ziskem nad urèitou èástkou, podrobnou registraci celého obchodu se zbo¾ím. Z tohoto dùvodu se lidé stále vzdali hospodáøských iniciativ. Poèet lidí v daòových úøadech je pro to u¾iteèný.Vláda není dùvodem vysoké ceny pokladen. Na rozdíl od tiskáren, tito ostatní chtìjí existovat realizovaný s mnoha high-end témat. Vy¾aduje bydlení v bytì, aby vytisknul doklad tisíckrát dennì.

Dal¹ím sekundárním dùvodem tìchto obrovských cen jsou náklady na ¹kolení zamìstnancù z pokladních slu¾eb. Èím víc máme spoleènost a zamìstnáváme spoustu lidí, tím víc budeme muset investovat do vlo¾ení penìz do vlastního podnikání. Øe¹ením je zamìstnávat lidi, kteøí v minulých místech získali takové kurzy, ale je zde velmi elegantní pøípad.Z ka¾dé doby dochází k úsilí sní¾it hodnotu tìchto zaøízení. Kromì toho ka¾dý podnikatel pøi koupi své první pokladny mù¾e poèkat na odeètení nákladù na nákup pokladny do vý¹e 700 PLN.