Registraeni pokladny pro limit pro rok 2014

Na základì naøízení ministra financí ze dne 4. listopadu 2014 o registraèních pokladnách se nìkteøí poskytovatelé slu¾eb potýkali s dilematem, zda je lep¹í volbou pro svou roli pokladna nebo daòová tiskárna. Pøesto je øada daòových poplatníkù, kteøí provádìjí finanèní èinnosti pro práci jednotlivcù, odstranìna ze souèasného cíle.

Pracovala jako mechanika automobilù, lékaøi, právníci, kadeøníci, kosmetièky, vulkanizéry i lidé poskytující stravovací slu¾by. Práh, který odkládá povinnost registrovat elektronický obrat, je stále 20 000. Podle ministra bude nové naøízení pomáhat omezit utajení skuteèného obratu a sní¾it tak ¹edou zónu.Fiskální pokladna se li¹í od tiskárny tím, ¾e perfektní je zcela nezávislé jídlo, které slou¾í pouze prodávajícímu a nechává se spravovat v¹echny druhy obchodních èi servisních prací. Jeho základna (PLU se schází uvnitø. Toto zaøízení je urèeno pro poskytovatele slu¾eb a pro lehké a malé obchody. Mù¾e také pracovat v nákupních zaøízeních pro dospìlé, ale zde je podporován systémový pokladník, který se sám vytváøí nebo je úèastníkem prodejního systému. Výhodou finanèních prostøedkù jsou také nízké nákupní náklady, velký výbìr modelù, napøíklad pøenosný. K nevýhodám a není mo¾né se do skladu podívat pøímo z pøístroje, chybìjící mo¾nost vyu¾ívat komplexní systémy rabatù a vystavovat DPH faktury.Fiskální tiskárna Novitus bono to nedoká¾e sama o sobì, musí být pøipojena k poèítaèi a pokud to pøehneme, pojïme to mít. Je podporován poèítaèovým programem, který jej vede pomocí rozhraní RS-232 nebo USB. Tiskárny jsou pøedev¹ím data pro velké obchodní sítì s rozsáhlou komoditní databází (dokonce i desítkami tisíc produktù. Dal¹ím pøínosem tìchto nástrojù je návrh na vystavení DPH faktury a tento pohled do inventáøe, zatímco onemocnìní jsou skvìlé náklady na nákup a chtìjí pracovat s poèítaèem.