Riziko po aru pro vas

V mnoha odvìtvích prùmyslu je velmi vysoké riziko po¾áru. Nejedná se pouze o práci s palivem, energií, nátìrem, ale také o práci s cukrem nebo moukou. Látky, které mohou le¾et ve struktuøe par, plynù, tekutin, vláken a aerosolù dohromady se vzduchem nebo dokonce s jejich vlastními látkami, mohou vzájemnì reagovat velmi pøímým zpùsobem také s výbu¹nými látkami.

Proto existuje mnoho právních aktù, jejich¾ hlavním cílem je zabránit po¾árùm. Hovoøím pøedev¹ím o právu ministra hospodáøství ze dne 8. èervence 2010 v podstatì o minimálních po¾adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci s mo¾ností výbu¹né atmosféry v oblasti práce. Cílem tohoto právního aktu je pøedev¹ím zabránit vzniku výbu¹né atmosféry. Také se poèítá s ukonèením prevence zapálení a sní¾ením výbu¹ného efektu.Systémy proti výbuchu, to znamená, ¾e celý systém proti výbuchu je spousta prvkù. Kdy¾ mluvíme o poji¹tìní v diskutovaném systému, mìli bychom se zmínit pøedev¹ím o membránách sni¾ujícím explozi, systémech proti výbuchu a metodách izolace výbuchu.Membrány jsou zaøízení, která chrání prùmyslová zaøízení. Jejich zámìrem je pøedev¹ím zajistit filtry, mlýny, nádr¾e, tøídièe, drtièe nebo cyklóny.Systémy potlaèující výbuch mají za cíl eliminovat vznik vysokých tlakù bìhem období výbuchu. Pøi metodì tlumení jsou pøedev¹ím ulo¾eny optické a tlakové snímaèe, øídicí centra, válce HRD a nerezové trysky.Systém izolace výbuchu je plánem, jeho¾ prioritním cílem je pøedev¹ím minimalizovat úèinky výbuchu. Mluvíme o zaøízeních, jako jsou zpìtné ventily, rychloèinné ¹rouby, komíny odolné proti výbuchu a vysokorychlostní ventily.Mìjte na pamìti, ¾e systémy chránìné proti výbuchu jsou jedním z po¾adavkù na ochranu zdraví a bezpeènost.