Rozvod v napoleonovi kodexu

Ka¾dý rok se tisíce man¾elských párù rozhodnou rozdìlit se, ani¾ by se sna¾ily zachránit vztah. Kdy¾ zaplatíme, ¾e nás nic nespojuje, vybíráme pohodlné øe¹ení, které je rozvodem po dohodì stran. V¹echno mù¾e být provedeno bìhem pùl hodiny, navíc jsme v zásadì stále volní, mù¾eme se vrátit zpìt do obìhu. Vìt¹ina rozvodù pochází z osob, jejich¾ man¾elství má více ne¾ pìt let praxe. Problémem je ten poslední, ¾e se nemluvíme s ka¾dodenním ¾ivotem, které musíme poèítat s jinou osobou. Mìli bychom se setkat do poloviny a vypracovat kompromis, který je u¾iteèný v ka¾dém vztahu.Stále rostoucí problémy ve státì v¾dy vedou k rozvodu? Samozøejmì ¾e ne. Rodinné poradenství je smysl, kde se setkáváme s pozorností a velkou reakcí na otázky, které nás obtì¾ují. Bìhem náv¹tìvy hraje terapeut roli mediátora, který nás nauèí, jak mluvit, pøedvídat a vyu¾ívat boj o to, co nás spojuje. Nejèastìj¹ím dùvodem pro na¹e selhání jsou komunikaèní problémy, které zabraòují rozdílným potøebám partnerù v sexuálních pøíbìzích, promrhávání penìz a výuky dìtí. Není to bez úkolu, ¾e obvykle nevíme na¹i novou polovinu dobøe. V takovém pøípadì provádíme nesluèitelnost.Nebo døíve jsme si nev¹imli urèitého chování, které nás dnes drá¾dí a frustrují, nebo se setkali zcela pøirozenì. Jako lidé se neustále mìní, milujeme a zále¾í na tomto procesu, a nìkdy se na¹e zku¹enosti s partnerem jednodu¹e mìní v dùsledku ztracené dùvìry. V Polsku bohu¾el stále existují stereotypy, které uvádìjí, ¾e svatební terapie je hanba a krása nepøirozená, ale nemù¾eme si pomoci. Tam je pak ¹patný kruh, který èasto má svùj cíl v rozvodovnì.