Smiry vystavby stavebni firmy

Tìhotenství, ¹»astný porod a pozdìj¹í zvedání dítìte jsou nej¹»astnìj¹ími stadiemi ka¾dého èlovìka. Budoucí matky se tì¹í na den, kdy usly¹í plný srdeèní tep. Existuje pro nì znamení, ¾e vývoj dítìte prochází celým smìrem a úspì¹nìj¹ím zpùsobem je uvìdomuje, ¾e ve svém srdci nesou svého budoucího milovaného potomka. Drazí budoucí matky, nedávejte se zdùraznit, pokud bìhem prvního ultrazvuku lékaø nesly¹el srdeèní tluk va¹eho dítìte. V poèáteèních fázích vývoje plodu se zmìny objevují velmi rychle, prakticky pøes noc a první srdeèní tep je nyní mo¾né sly¹et 21. den tìhotenství.

Nejprve srdce dítìte nepøipomíná ná¹ známý orgán. V poèáteèních fázích vývoje plodu je to jen druh trubice, která pumpuje krev. Okolo 14. týdne tìhotenství bude v¹ak srdce dítìte na konci (v¹ech 6 mm silné, ¾e bude bohatì kontrolovat vy¹etøení ultrazvukem. Bohu¾el bude obvykle pøíli¹ malá, aby ocenila jeho správný vývoj. Aby bylo mo¾né ocenit vývoj srdce dítìte, bude nutné poèkat a¾ do 20. týdne tìhotenství, kdy se srdce nenarozeného dítìte dostane na velikost 20 mm.

Pokud se chcete dozvìdìt, jak va¹e srdce porazí, bude to dal¹í skoro 11 týdnù tìhotenství a to pouze za pomoci speciálního pøístroje, který doká¾e zpracovat tok krve na zvuk. Správný srdeèní tep pomocí stetoskopu je mo¾ný a¾ po pøekroèení 18. týdne tìhotenství. Stojí za to èekat na souèasné datum - nikdy nezapomenete na první srdeèní tep va¹eho budoucího dítìte.

Bìhem tìhotenství nedo¹lo k plodové krvi do plíce dítìte. Proto bylo pro dítì roz¹iøující se tìlo znamení, ¾e to není naopak, ale zamìøit se na dobrý vývoj orgánù. To je dùvod, proè se srdce dítìte vyvine pouze v dobì dodání. Od tohoto okam¾iku bude poslech srdce plodu legální po celou dobu. V¹e, co musíte udìlat, je jemnì nasadit va¹e u¹i do hrudníku va¹eho dítìte.