Strategickeho rozvoje spoleenosti

CNC frézování je definováno jako obrábìcí proces, v jeho¾ roèním období se odebírá urèitá skupina materiálu z obrobku. Bìhem frézování se zpracovávají nejmen¹í materiály. Zabývá se stroji, které jsou velmi rychlé a pracují pøi daném posuvu. Stroje jsou také oznaèovány jako frézy. Nejèastìji se mù¾ete setkat s klasickými frézami a frézovací technikou na øezaèce.Metoda frézování cnc je zalo¾ena na øízení poèítaèe zaøízením.

Jsou rozli¹eny tøi základní druhy frézování: soubì¾né, pøední a èelní.Bìhem frézování ploch je osa otáèení rovnobì¾ná s obrábìnou velikostí. Podél obvodu kola jsou vybrány zuby frézy, z nich¾ v¹echny fungují nezávisle. Pøi obrábìní otáèivých ploch jsou øezaèe respektovány z pøímých nebo ¹roubovicových zubù.Koncové frézování znamená, ¾e se fréza získá ve vøetenu. Osa rotace je vybrána kolmo k obrábìnému povrchu. Obrábìní probíhá pøes hrany èela øezaèky.Bìhem frézování je fréza vertikálnì otoèena podél obrábìného povrchu. Pøi obrábìní ¹ikmých ploch mù¾e být øezaèka mírnì naklonìna. Mo¾ná existuje a obrábìní (øezání støedu na koncích, jakmile fréza má podstatné ozubení.Ve vztahu k druhu materiálu, který bude èlovìk ¾ít, se otáèí rùzná frézovací zaøízení. Frézky na oblièej øezané boènì a pøední. Kotouèe øezané po stranách. Na základnì se získají støídavé zuby, které støídavì støídají v drá¾ce. Díky tomu dochází k aktivní evakuaci èipù. U hranatých fréz jsou øezné hrany nastaveny v rùzných úhlech.