Tamelove motory odolne proti vybuchu

Oznaèení EX je typické oznaèení ochrany proti výbuchu, které se pou¾ívá pro zaøízení a ochranné metody nebo jejich souèásti a èásti.

http://cz.healthymode.eu/vivese-senso-duo-shampoo-2-sampon-proti-vypadavani-vlasu/Vivese Senso Duo Shampoo 2. šampon proti vypadávání vlasů

V dohodì s pøekrásnými nesrovnalostmi v úrovni bezpeènosti na konci Evropské unie byl názor na sjednocení dùle¾itých hodnot v jedné èlenské zemi. Jednotná práva daly mnohem klidnìj¹í a silnìj¹í tok zbo¾í mezi zemìmi EU. Tak je tomu tak Smìrnice o novém pøístupu, která ukázala klíèové øe¹ení pro zlep¹ení spolupráce mezi èlenskými zemìmi.Pro výbu¹né prostøedí a zaøízení, které je tøeba èíst v souèasných okresech, je tøeba zmínit dvì základní informace ATEX (z francouzské Atmosféry Explosible:- smìrnice 94/9 / EU ATEX95 Evropského parlamentu a Evropské rady (ze dne 23. bøezna 1994 v rámci sjednocení právních pøedpisù èlenských státù týkajících se zaøízení, strojù a ochranných systémù, které jsou urèeny pro èinnosti v blízkosti nebezpeèí výbuchu,- smìrnice 99/92 / ES ATEX137 (ze dne 16.12.1999 upravující minimální pøání pro ochranu a bezpeènost lidí pøi chování, pøi nìm¾ mù¾e dojít k výbuchu.V¹echny pokrmy EX by mìly být právì oznaèeny a mìly by projít øadou testù, které v plánu plánují odstranit jakoukoli výrobní vadu. Smìrnice Evropské unie, které jsme obdr¾eli v roce 2003, striktnì vytváøejí a specifikují pravidla výroby a oznaèování takových zaøízení.Bod Atex naleznete zde.