Uetovaci program rzeczpospolita 2014

V Polsku existuje øada pøedpisù týkajících se pravidel provozování obchodní kampanì. Nìkteré z nich mají elektronické registraèní zaøízení. Mù¾eme si vybrat ty, které daòové prostøedky budou pro polskou spoleènost neju¾iteènìj¹í. Existuje mnoho velkých modelù registraèních pokladen na trhu a mladí podnikatelé èasto nevìdí, co si mohou vybrat. Fiskální zaøízení z Krakova jsou autorizovaným distributorem a servisním pracovníkem, který bude podporovat výbìr nejvhodnìj¹í pokladny pro konkrétní odvìtví. Nejprve se ov¹em ujistìte, ¾e máme "fiskální", proto¾e nìkteøí daòoví poplatníci jsou z posledního cíle odstranìni.

04.11.2014 roku, Ministerstvo financí vydalo nové naøízení týkající se osvobození od danì z prodeje nahrávání pomocí registraèních pokladen. Vstupuje se v letech 2015-2016. Bohu¾el omezil poèet daòových poplatníkù, kteøí poskytují slu¾by sportovcùm a jednorázovým zemìdìlcùm, kteøí jsou tak vzdáleni od povinnosti mít nahrávací zaøízení. Má proto na vylouèení pøípadù sní¾ení obratu, proto¾e prodávající nebyl povinen vystavovat faktury, poslední byl vydán pouze na ¾ádost kupujícího, tak¾e byly známy pøípady transakce bez záznamù v záznamech. Povinnost vystavovat pøíjmy za ka¾dý prodej významnì znemo¾ní toto povolání, co¾ omezuje pouze ¹edou oblast.

Jaká je fiskální pokladna také to, co dává? Nejjednodu¹¹ím zpùsobem je, ¾e se jedná o elektronickou misku pro registraci prodeje a dále o vý¹i DPH a danì z obratu. Po uskuteènìní transakce, bez ohledu na to, zda existuje, napøíklad, prodej zbo¾í nebo výmìna kola v autì, prodávající nebo poskytovatel slu¾eb, musí vydat kupujícímu potvrzení, jeho¾ kopie je ulo¾ena v pamìti pøístroje. Na bøehu dne prodeje, tzv fiskální zprávu smìrem ke konsolidaci celého výnosu. Registrace v registru jsou tzv. OTP fiskální pamì» (jednorázové programování a jedineèné èíslo.Existují dva typy nástrojù pro doruèování. Jedná se o stejné fiskální èástky a fiskální tiskárny.Pokladny jsou nástroje, které pracují nezávisle a pro tuto instituci jsou vydìlávány èlánky a servisní databáze (PLU.Místo toho musí být tiskárna pøipojena k poèítaèi vybaveného bì¾ným programem prodeje.K dispozici jsou také systémové kasiny, které to doká¾í samostatnì nebo se mohou nacházet v prodejním systému.