Uetovani jednorazovych majitelu

https://pure-prov.eu/cz/Prolesan Pure - Efektivní řešení problémů se ztrátou hmotnosti!

Majitelé firem jsou èasto hledají poèítaèový program, který je øe¹í od monotónní a èas operace ètení, zatímco vedení úèetnictví a daòové prohlá¹ení se v kanceláøi. Úèetní systémy splòují v¹echny po¾adavky zákazníkù velmi originální, ale to v sobì spojuje v¹estrannost a schopnost pou¾ívat. Co je velmi dùle¾ité, jsou pøizpùsobeny dùle¾itým konstrukcím a dostateènì flexibilní, aby vyhovovaly po¾adavkùm co nej¹ir¹ího poètu u¾ivatelù. Nabídka je urèena také pro lidi bì¾ící kompletní úèetnictví, jako¾ i platebních institucí v podobì pøíjmù a výdajù knihy nebo daò pau¹álnì na plo¹inì.

Enova úèetnictví je plný rozsah funkcí nezbytných pro efektivní vedení obchodního portfolia: od vedení úèetních plánù, pøes sní¾ení a úèetnictví, zpracování zúètování a¾ po obsluhu dlouhodobého majetku.

Enova je extrémnì otevøený program s moderním rozhraním, které poskytuje nejlep¹í funkènost a pohodlí práce. Díky intuitivnímu tvùrci systému nebude poèátek knihy s programem zpùsobovat problémy pro je¹tì ménì zku¹ené u¾ivatele.

Toto uspoøádání v kolizi s ostatními dává mnohem vìt¹í flexibilitu. Kromì plné funkènosti základního systému to dovoluje vytváøet reporty a výtisky, popisovat firemní události sami, provádìt analýzu záznamù podle rùzných funkcí, udr¾ovat tzv vlastních polí nebo vypoøádat osady ve splátkách nebo je registrovat podle jiných typù. Mo¾ná je i realizace jejich øe¹ení.

Základní vlastnosti úèetního programu:dr¾ení KPiR nebo rovného daòového zápisu;evidence a zapoètení záznamù o DPH: nákupy, prodeje, vypoøádání v hotovosti, úpravy plateb DPH, které nebyly v daném období splaceny;záznamy o fixních aktivech a také o jemných a právních hodnotách;standardní mzdová slu¾ba;slu¾by penì¾ních a bezhotovostních hotovostních transakcí, pokladní zprávy;vydávání prohlá¹ení ZUS a mo¾nost exportu na plátce.