Uzemnini izolatoru

Úkolem elektrostatického uzemnìní je minimalizace rizika výbuchu hoølavých látek na konci elektrostatické jiskry. Obvykle se nachází v oblasti dopravy a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní mù¾e mít jinou formu. Nejoblíbenìj¹í a nejménì komplikované modely ukazují od uzemòovací svorky také od kabelu. Pokroèilej¹í a technologicky vyspìlej¹í jsou vybaveny ochranným systémem uzemnìní, díky kterému je pøípustné dávkovat nebo pøepravovat výrobek, kdy¾ je uzemnìní harmonicky propojeno.

Elektrostatické uzemnìní se obvykle provádí v prùbìhu nakládky nebo vykládky ¾eleznièních a silnièních cisteren, nádr¾í, sudù, tzv. big-bagy nebo prvky procesních instalací.

V dùsledku plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s rùzným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami mohou vznikat nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich vzniku je pravdìpodobné, ¾e bude ¾ít vedle míchání, èerpání nebo rozpra¹ování hoølavých látek. Elektrické náboje vznikají kontaktem nebo separací jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude omezeno na elektrostatické vlastnosti povrchù, které pøicházejí do styku. V dùsledku úzkého a rychlého spojení se zemí nebo bez nabití mù¾e být generován krátký proudový puls, který bude sly¹et v kù¾i jiskry.Nedostatek péèe nad jiskrovým výbojem mù¾e zpùsobit vznícení smìsi plynu a vzduchu, o èem¾ svìdèí výbuch nebo ¹patný výbuch. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.