Vyhodnoceni rizika vybuchu prachu

Zdraví a bezpeènost jsou prioritami, které by nemìly být podceòovány. Zvlá¹tì tehdy, kdy¾ na pracovi¹ti nese zvlá¹tní riziko, napø. Nebezpeèí v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Vìdomé dodr¾ování standardù bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci je zde jednodu¹e základem.

Po nìm v¹ak host vyu¾ije pøíle¾itost k zahájení podnikání - pracovní prostor musí být pova¾ován za dostateènì zaji¹tìný. Pravdìpodobnì nejdùle¾itìj¹í otázky jsou v posledních úvahách provedeny pøíslu¹ným konstruktérem, který by na úrovni plánování zaøízení mìl brzy vzít v úvahu soukromý úèel budoucího vyu¾ití zaøízení, typ látek, které budou pou¾ity a v¹echny pracovní podmínky. Výbìr vhodného poji¹tìní a nástrojù se promítá do optimalizace obecných podmínek a v bezprecedentním rozsahu k odstranìní zdrojù vznícení, které by mohly vzniknout z elektrických zaøízení v oblasti dané zóny.

Dal¹ím nezbytným prvkem, který se dìje v oblasti bezpeènosti, je pou¾ití varovných opatøení. Tato funkce se provádí mimo jiné akustickými signalizaèními zaøízeními (jinak zvukovými, které pomocí hlasitého èistého zvuku indikují hrozící nebo ru¹ivé zmìny zaøízení. Charakteristický hluk sirény je drahým prostøedkem varování pøed mo¾ným nebezpeèím. V sortimentu specializovaných prodejen mù¾eme také nalézt bzuèáky, vícetónové sirény, pípání i gongy. Existují také modely, které kromì akustického signálu pou¾ívají i svìtelná øe¹ení - v tomto pøípadì vás synchronizovaná kombinace zvuku a svìtla upozorní na nebezpeèí.Dále je tøeba uvést, ¾e zamìstnanci mají technické a organizaèní ochranné opatøení ve znalostech a cílech zamìstnavatele spolu s r.m.