Zdarma software microsoft pro nove spoleenosti

EcoSlim

Program comarch erp xl, døíve nazývaný CDN XL. Software je urèen jak malým, tak i rychlej¹ím spoleènostem, které jsou v tìchto odvìtvích: komerèní, výrobní a servisní.

Program comarch erp xl má rozsáhlou funkcionalitu. Jeho rozpoznatelnou výhodou je, ¾e poskytuje plnou podporu a automatizaci obchodních procesù. Poskytuje vám ¹anci spravovat v¹echny obchodní procesy, které trvají v kanceláøi. Navíc má modulární strukturu, díky ní¾ ji spotøebitel mù¾e pøizpùsobit individuálním potøebám spoleènosti. Celý systém, který vyústí v online i offline verzi.My¹lenka existuje ji¾ léta nejèastìji zvolený ERP systém. Více ne¾ 4000 spoleèností èerpá ze souèasného softwaru a je py¹ná. Tato metoda se podílí na èistìj¹ím pou¾ívání prodejních kanálù. Díky tomu je mo¾né mnohem efektivnìji utrácet nejen logistiku, ale zároveò i zdroje.Tento kombinovaný organismus je mnohem roz¹íøenìj¹ím nástrojem v rámci tøídy ERP. Pokrývá v¹echny oblasti podnikové èinnosti spoleènosti.Modul "Obchod a distribuce" v systému umo¾òuje podporu pøi zavádìní procesù v oblasti obchodu a distribuce. Spoleènost provozuje prodejní a nákupní zdi.Modul "Výroba" je vybaven zaøízeními pro jednotkovou a sériovou implementaci. Disponuje a poskytuje nástroje pro diskrétní zpracování a implementaci procesù. Podporuje projektové èinnosti i jejich dokonèení. Umo¾òuje definovat technologii, stanovit výrobní cestu, vytvoøit pracovní plán a zavést výrobní proces.Modul Warehouse Management vám umo¾òuje kontrolovat zásoby a vydávat objednávky skladu. Díky tomuto prvku lze snadno odstranit chyby.Modul "Servis a opravy" si koupí seznam, stejnì jako realizace objednávek. Jedná se o nástroj pro implementaci procesù od servisního oddìlení.Modul "CRM" vám umo¾òuje získat údaje o klientovi. Díky tomu je dùle¾ité získat znalosti o potenciálních kupujících. Poskytuje vám mo¾nost spravovat práci prodejních týmù a marketingu.Program erp xl má také mnoho rùzných mo¾ností, od kterých stojí za to se dozvìdìt z na¹í èinnosti.