Zkou ka dopravniho prostoedku

Ceny pokladen se pohybují v prùmìru od 80 do 80 000 PLN. Jak vidíte, rozdíl je velmi rychlý. Co tedy stojí za výbìr? Co øíká cena o jeho funkènosti a pohodlí?Mù¾ete odhadnout, ¾e levné pokladny mají nìkolik pozic a li¹í se zpùsobem, jakým tyto dra¾¹í léèí. Jsou v¹ak hor¹í? Ne nutnì.

Levné pokladny jsou èasto men¹í, jemnìj¹í a proto¾e nemají rozsáhlou ¹kálu funkcí, jsou u¾iteènìj¹í k pou¾ití. Nezajímají se o ¾ivotní prostøedí, ale nepotøebují specializovaný software. Jsou tvarovány pro ¾eny, které provozují men¹í èinnost, kde speciální vybavení nepomáhá.Drahé fiskální pokladny jsou velmi u¾iteèné funkce. Jsou si více vìdomi a zprávy, které vedou, jsou pøesnìj¹í. Je pravda, ¾e uèení, jak je u¾ívat, spotøebovává spoustu èasu i bez lékaøského pøedpisu, se pravdìpodobnì nestane, ale za to, co je po zvládnutí v¹eho, usnadòují prodej. Pøidávají se k lidem, kteøí mají více specifických rolí. U firem, u kterých jsou nákupy znaènì rozsáhlé, také v nich¾ existuje ¹iroká ¹kála materiálù a pomoc. V tìchto spoleènostech je k poèítaèi pøipojena fiskální tepelná fn tiskárna postnet. Pøíslu¹ný instalovaný software zlep¹uje nahrávání.Kdy¾ uvidíte cenu pokladny, mìli byste pøemý¹let o tom, co bude prospì¹né. Nestojí to za to, ¾e vynalo¾íte více penìz, pokud nebude vysoká funkènost pokladny nepou¾itelná. Jsou pak ú¾asné peníze, které mohou být èerpány z nìèeho, co je velmi u¾iteèné pro provozování dané firmy.Cena pokladny vy¾aduje nejen funkènost nebo kvalitu slu¾by, ale také jména a prodejny, ve kterých jsou zakoupeny. Èasto ménì má velké pokladní spoleènosti mnohem levnìj¹í ne¾ ty, které jsou jednodu¹¹í, a kvalitativnì jsou vhodné. Samozøejmì, nákup takového fondu platí se základním rizikem. Populární spoleènosti, aèkoli dra¾¹í, jsou ji¾ osvìdèené, co¾ znamená, ¾e jejich nákup je ménì rizikový pro pozdìj¹í pou¾ití.