Znalost jazyka je aktivni

Konsekutivní tlumoèení je jistì známé jako forma simultánního pøekladu, ale ve skuteènosti se jedná o dva zcela odli¹né typy pøekladù. Konsekutivní tlumoèení spoèívá ve skuteènosti, ¾e tlumoèník je vedle mluvèího, poslouchá jeho øeè a pak tím, ¾e pomáhá s poznámkami, pøená¹í celou pozornost do jiného jazyka. Souèasné interpretace se provádìjí ¾ivì, na zvukotìsných místech. Souèasné tlumoèení je nahrazeno simultánním tlumoèením, ale v¾dy je mo¾né, ¾e se tento druh pøekladù staví, a to zejména u støedních skupin lidí, na pøipomínky nebo dokonce na vysoce specializovaných setkáních.

Jaké jsou vlastnosti po sobì jdoucího tlumoèníka? Mìl by mít mimoøádné nálady k výkonu své profese. Pøedev¹ím byste mìla být ¾ena, která je velmi odolná vùèi stresu. Konsekvenèní interpretace jsou mnohem vìt¹í, ¾e hrají úplnì na¾ivo, proto by mìl pracující pøekladù být takzvanými nervy, které jsme byli, nemù¾e dìlat vìci, kdy¾ se bojí, proto¾e nemá ¾ádné povinnosti pøelo¾it danou frázi. Oba bezvadné dikce jsou nezbytné. Aby byl pøeklad klidný a snadný, chce být formulován èlovìkem s dokonalými jazykovými schopnostmi, bez øeèových pøeká¾ek, které umo¾òují naru¹ení pøijímání poselství.

Navíc je velmi dùle¾ité pou¾ít dobrou krátkou zpìtnou vazbu. Je pravda, ¾e pøekladatel mù¾e a dokonce by si mìl uèinit poznámky, které mu pomohou vzpomenout si na text, který mluvèí øekla, ale nezmìní skuteènost, ¾e poznámky budou obvykle pouze poznámky, nikoliv celé vyjádøení mluvèího. Vlastnosti po sobì jdoucího tlumoèníka zahrnují nejen schopnost zapamatovat si slova mluvená osobou, ale také tendenci je pøekládat pøesnì a bez rozpakù do druhého jazyka. Jak mù¾ete vidìt, bez dobré krátkodobé pamìti je simultánní tlumoèník v knize skuteènì zcela neproduktivní. V souèasné dobì se opakuje, ¾e nejlep¹í po sobì jdoucí tlumoèníci si zapamatují a¾ 10 minut textu. A koneènì, co je v podstatì spojeno sami, je tøeba mít na pamìti, ¾e dobrý pøekladatel by mìl mít vynikající jazykové znalosti, znalost jazyka a idiomù u¾iteèných v jiných jazycích a vynikající sluch.