Zona nebezpeene zony 1

Vzhledem k tomu, ¾e v Evropské unii platily rùzné bezpeènostní pøedpisy, bylo rozhodnuto harmonizovat pøedpisy. Byly zavedeny po¾adavky ATEX, které se vztahují k úspìchu potenciálnì výbu¹ných zón a pøíslu¹enství pro ètení v tìchto zónách. Cílem tìchto ¾eleznic je výrazné sní¾ení rizika nebo jeho úplné odstranìní, které akceptuje vyu¾ití výsledkù v oblastech, kde mù¾e být ohro¾ena exploze, a to zóny EX.

Po¾adavky EX, nebo pøesnìji smìrnice, definují po¾adavky, které musí splòovat daný výrobek, který je ponechán pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Hlavním cílem organismu je standardizovat postupy shody ochranných nástrojù a systémù v moderních zónách ohro¾ených výbuchem a zajistit jejich volný pohyb v rámci Evropské unie.Toto pravidlo platí pro v¹echna elektrická a neelektrická zaøízení a ochranné systémy, které budou zpracovány v potenciálnì výbu¹ných oblastech. Po¾adavky ATEX se vztahují na bezpeènostní, øídicí a ukonèovací zaøízení, která budou u¾iteèná mimo prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Nemusí být schopni samostatných funkcí, ale pøispìjí k jistotì pøístrojù a ochranných stylù, které tam budou pou¾ity.Smìrnice definuje a je schopna prokázat soulad èlánku s rezervami ATEX. Výrobky, které si pøejí tyto po¾adavky, tj. Normy harmonizované se smìrnicí, musí nadále splòovat urèité po¾adavky. Vyu¾ití smluv není pøimìøenou nutností a samotný postup dodr¾ování pøedpisù. Jedná se o dodr¾ování zásady vytvoøené léèebnou jednotkou na základì oznámení vydaného Evropskou komisí. Výjimky se mohou objevit pouze v pøípadì úspìchu tøetí kategorie elektrických spotøebièù a neelektrických zaøízení kategorie 2 a 3.Pokud jde o tyto pøípady, mohou být prohlá¹ení o shodì v posledním úspì¹ném vydání výrobce tohoto zaøízení bez úèasti oznámeného subjektu. Po¾adavky jsou v¹ak poslouchány a stejný výrobce bude v tomto formuláøi povinen uvést i vá¹ výrobek.Pokud hledáte pro základní po¾adavky, které mají povoleno certifikaci elektrických a neelektrických, self-certifikace, po¾adavky na výrobní a pracovních míst v Evropské unii ve støedu povinného charakteru a zapamatování rodièe.